Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Numbers 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

NUM 16:1 [] O de Kore o uioV tou Isaar, uiou tou Kaaq, uiou tou Leui, kai Daqan kai Abeirwn oi uioi tou Eliab, kai Wn o uioV tou Faleq, uioi Roubhn, estasiasan,
NUM 16:2 kai eshkwqhsan enantion tou MwusewV meta diakosiwn penthkonta anqrwpwn ek twn uiwn Israhl, archgwn thV sunagwghV, sugklhtwn thV boulhV, andrwn onomastwn×
NUM 16:3 kai sunhcqhsan enantion tou MwusewV kai enantion tou Aarwn kai eipon proV autouV, Arkei eiV esaV, dioti pasa h sunagwgh, panteV einai agioi kai o KurioV einai metaxu autwn× kai dia ti uyonesqe uperanw thV sunagwghV tou Kuriou;
NUM 16:4 AkousaV de o MwushV epese kata proswpon autou×
NUM 16:5 kai elalhse proV ton Kore kai proV pasan thn sunodian autou, legwn, To prwi qelei fanerwsei o KurioV poioi einai autou kai poioV agioV kai qelei kamei auton na plhsiash eiV auton× kai ontina exelexe, touton qelei kamei na plhsiash eiV auton.
NUM 16:6 Touto kamete, Labete eiV eautouV qumiathria, o Kore kai pasa h sunodia autou×
NUM 16:7 kai balete ep' auta pur kai epiqesate qumiama ep' auta enwpion tou Kuriou aurion× kai o anqrwpoV ton opoion eklexh o KurioV, outoV qelei eisqai agioV. Arkei eiV esaV, uioi Leui.
NUM 16:8 Kai eipen o MwushV proV ton Kore, Akousate twra, uioi Leui.
NUM 16:9 Mikron pragma einai touto eiV esaV, oti execwrisen esaV o QeoV tou Israhl apo thV sunagwghV tou Israhl, dia na saV ferh plhsion autou na kamnhte thn uphresian thV skhnhV tou Kuriou kai na stekhsqe emprosqen thV sunagwghV, dia na uphrethte eiV autouV;
NUM 16:10 kai afou se efere plhsion eautou kai pantaV touV adelfouV sou touV uiouV Leui meta sou, seiV zhteite kai thn ierateian;
NUM 16:11 outw kamneiV, su kai pasa h sunodia sou, oitineV eisqe sunhqroismenoi enantion tou Kuriou× kai o Aarwn tiV einai, wste na gogguzhte enantion autou;
NUM 16:12 [] Kai esteilen o MwushV na kalesh ton Daqan kai ton Abeirwn touV uiouV Eliab× oi de eipon, Den anabainomen×
NUM 16:13 mikron einai touto, oti anhgageV hmaV ek ghV reoushV gala kai meli, dia na qanatwshV hmaV en th erhmw, kai oti wV arcwn qeleiV na katexousiazhV hmaV;
NUM 16:14 alla su den efereV hmaV eiV ghn reousan gala kai meli oude edwkaV eiV hmaV klhronomian agrwn kai ampelwnwn× touV ofqalmouV twn anqrwpwn toutwn qeleiV na ekbalhV; den anabainomen.
NUM 16:15 Kai ebaruqumhsen o MwushV sfodra kai eipe proV ton Kurion, Mh epibleyhV eiV thn prosforan autwn× oude ena onon ap' autwn elabon oude eblaya tina ex autwn.
NUM 16:16 Kai eipen o MwushV proV ton Kore, Su kai pasa h sunodia sou na hsqe enwpion tou Kuriou, su, kai autoi, kai o Aarwn, aurion×
NUM 16:17 kai labete ekastoV to qumiathrion autou kai epiqesate qumiama ep' auta kai ferete enwpion tou Kuriou, ekastoV to qumiathrion autou, diakosia penthkonta qumiathria× kai su, kai o Aarwn, ekastoV to qumiathrion autou.
NUM 16:18 Kai elabon ekastoV to qumiathrion autou kai ebalon ep' auta pur, kai epeqesan ep' auta qumiama kai estaqhsan eiV thn quran thV skhnhV tou marturiou meta tou MwusewV kai tou Aarwn.
NUM 16:19 Kai sunhgagen enantion autwn o Kore pasan thn sunagwghn eiV thn quran thV skhnhV tou marturiou. Kai h doxa tou Kuriou efanh eiV pasan thn sunagwghn.
NUM 16:20 Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn kai proV ton Aarwn legwn,
NUM 16:21 Apocwrisqhte ek mesou thV sunagwghV tauthV, dia na exanalwsw autouV dia miaV.
NUM 16:22 Kai epesan kata proswpon autwn, kai eipon, W Qee, Qee twn pneumatwn pashV sarkoV, eiV anqrwpoV hmarthse kai qeleiV orgisqh enantion pashV thV sunagwghV;
NUM 16:23 [] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,
NUM 16:24 Lalhson proV thn sunagwghn, legwn, Anacwrhsate apo thV skhnhV tou Kore, tou Daqan kai tou Abeirwn kukloqen.
NUM 16:25 Kai eshkwqh o MwushV, kai uphge proV ton Daqan kai Abeirwn× kai hkolouqhsan auton oi presbuteroi tou Israhl.
NUM 16:26 Kai elalhse proV thn sunagwghn legwn, Apocwrisqhte euquV apo twn skhnwn twn asebwn toutwn anqrwpwn kai mh eggishte mhden ek twn osa einai autwn, dia na mh afanisqhte en mesw paswn twn amartiwn autwn.
NUM 16:27 Anecwrhsan loipon apo thV skhnhV tou Kore, tou Daqan kai tou Abeirwn kukloqen× kai o Daqan kai o Abeirwn exhlqon, kai estaqhsan eiV thn quran twn skhnwn autwn kai ai gunaikeV autwn kai oi uioi autwn kai ai oikogeneiai autwn.
NUM 16:28 Kai eipen o MwushV, Ek toutou qelete gnwrisei oti o KurioV me apesteile dia na praxw panta ta erga tauta, kai oti den epraxa ap' emautou.
NUM 16:29 Ean oi anqrwpoi outoi apoqanwsi ton koinon qanaton pantwn twn anqrwpwn, h ean geinh antapodosiV eiV autouV kata thn antapodosin pantwn twn anqrwpwn, den me apesteilen o KurioV×
NUM 16:30 ean omwV o KurioV kamh qauma, kai anoixh h gh to stoma authV kai katapih autouV kai panta ta autwn kai katabwsi zwnteV eiV ton adhn, tote qelete gnwrisei oti parwxunan oi anqrwpoi outoi ton Kurion.
NUM 16:31 Kai wV epause lalwn pantaV touV logouV toutouV, escisqh to edafoV to upokatw autwn.
NUM 16:32 Kai h gh hnoixe to stoma authV kai katepien autouV kai touV oikouV autwn kai pantaV touV anqrwpouV touV meta tou Kore kai pasan thn periousian autwn.
NUM 16:33 Kai katebhsan autoi kai panta ta autwn zwnteV eiV ton adhn, kai h gh ekleisqh epanwqen autwn× kai hfanisqhsan ek mesou thV sunagwghV.
NUM 16:34 Kai paV o Israhl o perix autwn efugon eiV thn bohn autwn, legonteV, MhpwV katapih kai hmaV h gh.
NUM 16:35 [] Kai pur exhlqe para Kuriou kai katefage touV diakosiouV penthkonta andraV touV prosferontaV to qumiama.
NUM 16:36 Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn legwn,
NUM 16:37 Eipe proV ton Eleazar ton uion Aarwn tou ierewV, na labh ta qumiathria apo thV purkaiaV kai to pur skorpison ekei× dioti einai hgiasmena,
NUM 16:38 ta qumiathria toutwn twn amarthsantwn enantion eiV taV yucaV autwn× kai aV kamwsin auta plakaV dia kalumma tou qusiasthriou× epeidh outoi proseferan auta enwpion tou Kuriou, dia touto einai hgiasmena× kai qelousin eisqai dia shmeion eiV touV uiouV Israhl.
NUM 16:39 Kai elaben Eleazar o iereuV ta calkina qumiathria, ta opoia proseferan oi kauqenteV× kai ekamon auta plakaV dia na kaluywsi to qusiasthrion×
NUM 16:40 proV mnhmosunon eiV touV uiouV Israhl, wste mhdeiV allogenhV, mh wn ek tou spermatoV tou Aarwn, na mh plhsiazh dia na prosferh qumiama enwpion tou Kuriou, dia na mh geinh wV o Kore kai wV h sunodia autou, kaqwV eipe KurioV proV auton dia ceiroV tou MwusewV.
NUM 16:41 [] Thn de akolouqon hmeran pasa h sunagwgh twn uiwn Israhl egoggusan enantion tou MwusewV kai tou Aarwn, legonteV, SeiV efoneusate ton laon tou Kuriou.
NUM 16:42 Kai enw h sunagwgh hto sunhqroismenh enantion tou MwusewV kai enantion tou Aarwn, anebleyan proV thn skhnhn tou marturiou, kai idou, h nefelh eskepasen authn, kai efanh h doxa tou Kuriou.
NUM 16:43 Kai hlqen o MwushV kai o Aarwn emprosqen thV skhnhV tou marturiou.
NUM 16:44 Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn legwn×
NUM 16:45 Aposurqhte ek mesou thV sunagwghV tauthV, dia na analwsw autouV dia miaV. Kai epeson kata proswpon autwn.
NUM 16:46 Kai eipen o MwushV proV ton Aarwn, Labe to qumiathrion kai bale pur eiV auto ek tou qusiasthriou kai epiqeV qumiama kai upage tacewV eiV thn sunagwghn kai kame exilewsin uper autwn× dioti exhlqen orgh para tou Kuriou× h plhgh hrcise.
NUM 16:47 Kai elabe to qumiathrion o Aarwn, kaqwV elalhsen o MwushV, kai edramen eiV to meson thV sunagwghV× kai idou, h plhgh eicen arcisei en tw law× kai epeqese qumiama kai ekamen exilewsin uper tou laou.
NUM 16:48 Kai estaqh anameson twn apoqanontwn kai twn zwntwn, kai epausen h qrausiV.
NUM 16:49 Hsan de oi apoqanonteV eiV thn qrausin dekatessareV ciliadeV kai eptakosioi, ektoV twn apoqanontwn ex aitiaV tou Kore.
NUM 16:50 Kai epestreyen o Aarwn proV ton Mwushn, eiV thn quran thV skhnhV tou marturiou× kai epausen h qrausiV.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.