Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Numbers 26

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

NUM 26:1 [] Kai meta thn plhghn elalhse KurioV proV ton Mwushn kai proV ton Eleazar ton uion tou Aarwn ton ierea, legwn,
NUM 26:2 Labete to kefalaion pashV thV sunagwghV twn uiwn Israhl apo eikosi etwn kai epanw, kata touV oikouV twn paterwn autwn, pantaV touV dunamenouV en tw Israhl na exelqwsin eiV polemon.
NUM 26:3 Kai elalhsan o MwushV kai Eleazar o iereuV proV autouV eiV taV pediadaV Mwab para ton Iordanhn, katenanti thV Iericw, legonteV,
NUM 26:4 Ariqmhsate autouV apo eikosi etwn kai epanw, kaqwV prosetaxe KurioV eiV ton Mwushn kai eiV touV uiouV Israhl, touV exelqontaV ek ghV Aiguptou.
NUM 26:5 [] Roubhn, o prwtotokoV tou Israhl× oi uioi Roubhn hsan Anwc, ex ou h suggeneia twn Anwcitwn× ek Fallou, h suggeneia twn Fallouitwn×
NUM 26:6 ex Esrwn, h suggeneia twn Esrwnitwn× ek tou Carmi, h suggeneia twn Carmitwn.
NUM 26:7 Autai einai ai suggeneiai twn Roubhnitwn× kai h apariqmhsiV autwn hto tessarakonta treiV ciliadeV kai eptakosioi triakonta.
NUM 26:8 kai oi uioi tou Fallou hsan Eliab×
NUM 26:9 kai oi uioi tou Eliab, Nemouhl kai Daqan kai Abeirwn. Outoi einai o Daqan kai o Abeirwn, oi onomastoi ekeinoi en th sunagwgh, oi stasiasanteV kata tou MwusewV kai kata tou Aarwn en th sunodia tou Kore, ote estasiasan kata tou Kuriou×
NUM 26:10 kai hnoixen h gh to stoma authV kai katepien autouV meta tou Kore, en tw exoloqreumw thV sunodiaV autou, ote to pur katefage touV diakosiouV penthkonta anqrwpouV× kai egeinan eiV shmeion×
NUM 26:11 tou Kore omwV oi uioi den apeqanon.
NUM 26:12 Oi uioi Sumewn kata taV oikogeneiaV autwn hsan, ek Nemouhl, h suggeneia twn Nemouhlitwn× ex Iamein, h suggeneia twn Iameinitwn× ex Iacein, h suggeneia twn Iaceinitwn×
NUM 26:13 ek Zera, h suggeneia twn Zeritwn× ek Saoul, h suggeneia twn Saoulitwn.
NUM 26:14 Autai einai ai suggeneiai twn Sumewnitwn× kata thn apariqmhsin autwn, eikosiduo ciliadeV kai diakosioi.
NUM 26:15 Oi uioi Gad kata taV suggeneiaV autwn hsan, ek tou Sifwn, h suggeneia twn Sifwnitwn× ex Aggi, h suggeneia twn Aggitwn× ek Souni, h suggeneia twn Sounitwn×
NUM 26:16 ex Azeni, h suggeneia twn Azenitwn× ex Hri, h suggeneia twn Hritwn×
NUM 26:17 ex Arod, h suggeneia twn Aroditwn× ex Arihli, h suggeneia twn Arihlitwn.
NUM 26:18 Autai einai ai suggeneiai twn uiwn Gad× kata thn apariqmhsin autwn, tessarakonta ciliadeV kai pentakosioi.
NUM 26:19 Oi uioi Iouda hsan Hr kai Aunan× kai apeqanon o Hr kai o Aunan en th gh Canaan.
NUM 26:20 Kai oi uioi Iouda kata taV suggeneiaV autwn hsan, ek Shla, h suggeneia twn Shlanitwn× ek FareV, h suggeneia twn Faresitwn× ek Zara, h suggeneia twn Zaritwn×
NUM 26:21 kai oi uioi FareV hsan ex Esrwn, h suggeneia twn Esrwnitwn× ex Amoul, h suggeneia twn Amoulitwn.
NUM 26:22 Autai einai ai suggeneiai Iouda× kata thn apariqmhsin autwn, ebdomhkonta ex ciliadeV kai pentakosioi.
NUM 26:23 Oi uioi Issacar kata taV suggeneiaV autwn hsan, ek Qwla, suggeneia twn Qwlaitwn× ek Foua, h suggeneia twn Founitwn×
NUM 26:24 ex Iasoub, h suggeneia twn Iasoubitwn× ek Simbrwn, h suggeneia twn Simbrwnitwn.
NUM 26:25 Autai einai ai suggeneiai Issacar× kata thn apariqmhsin autwn, exhkonta tessareV ciliadeV kai triakosioi.
NUM 26:26 Oi uioi Zaboulwn kata taV suggeneiaV autwn hsan, ek Sered, suggeneia twn Sereditwn× ex Ailwn, h suggeneia twn Ailwnitwn× ex Ialehl, h suggeneia twn Ialehlitwn.
NUM 26:27 Autai einai ai suggeneiai twn Zaboulwnitwn× kata thn apariqmhsin autwn, exhkonta ciliadeV kai pentakosioi.
NUM 26:28 Oi uioi Iwshf kata taV suggeneiaV autwn hsan ManasshV kai Efraim.
NUM 26:29 Oi uioi Manassh hsan, ek Maceir, h suggeneia twn Maceiritwn. Kai o Maceir egennhse ton Galaad× ek de tou Galaad h suggeneia twn Galaaditwn×
NUM 26:30 outoi einai oi uioi Galaad× ex Aciezer, h suggeneia twn Aciezeritwn× ek Celek, h suggeneia twn Celekitwn×
NUM 26:31 kai ex Asrihl, h suggeneia twn Asrihlitwn× ek Sucem, h suggeneia twn Sucemitwn× kai ek Semida, h suggeneia twn Semidaitwn×
NUM 26:32 kai ex Efer, h suggeneia twn Eferitwn×
NUM 26:33 kai Salpaad, o uioV tou Efer, den eicen uiouV, alla qugateraV× ta de onomata twn qugaterwn tou Salpaad hsan Maala kai Noua, Agla, Melca kai Qersa.
NUM 26:34 Autai einai ai suggeneiai Manassh× kai h apariqmhsiV autwn, penthkonta duo ciliadeV kai eptakosioi.
NUM 26:35 Outoi einai oi uioi Efraim kata taV suggeneiaV autwn× ek Souqala, h suggeneia twn Souqalaitwn× ek Becer, h suggeneia twn Beceritwn× ek Tacan, h suggeneia twn Tacanitwn×
NUM 26:36 kai outoi einai oi uioi Souqala× ex Eran, h suggeneia twn Eranitwn.
NUM 26:37 Autai einai ai suggeneiai twn uiwn Efraim× kata thn apariqmhsin autwn, triakonta duo ciliadeV kai pentakosioi. Outoi einai oi uioi Iwshf kata taV suggeneiaV autwn.
NUM 26:38 Oi uioi Beniamin kata taV suggeneiaV autwn hsan, ek Bela, h suggeneia twn Belaitwn× ex Asbhl, h suggeneia twn Asbhlitwn× ex Aciram, h suggeneia twn Aciramitwn×
NUM 26:39 ek Soufam, h suggeneia twn Soufamitwn× ex Oufam, h suggeneia twn Oufamitwn×
NUM 26:40 kai oi uioi Bela hsan Ared kai Naaman× ex Ared, h suggeneia twn Areditwn× ek Naaman, suggeneia twn Naamitwn.
NUM 26:41 Outoi einai oi uioi Beniamin kata taV suggeneiaV autwn× kai h apariqmhsiV autwn hto tessarakonta pente ciliadeV kai exakosioi.
NUM 26:42 Outoi einai oi uioi Dan kata taV suggeneiaV autwn× ek Souam, h suggeneia twn Souamitwn× autai einai ai suggeneiai Dan kata taV suggeneiaV autwn×
NUM 26:43 pasai ai suggeneiai twn Souamitwn, kata thn apariqmhsin autwn, hsan exhkonta tessareV ciliadeV kai tetrakosioi.
NUM 26:44 Oi uioi Ashr kata taV suggeneiaV autwn hsan, ex Iemna, h suggeneia twn Iemnitwn× ex Iesoui, h suggeneia twn Iesouitwn× ek Beria, h suggeneia twn Beriaitwn×
NUM 26:45 ek twn uiwn Beria hsan, ex Eber, h suggeneia twn Eberitwn× ek Malcihl, h suggeneia twn Malcihlitwn×
NUM 26:46 kai to onoma thV qugatroV tou Ashr hto Sara.
NUM 26:47 Autai einai ai suggeneiai twn uiwn Ashr kata thn apariqmhsin autwn, penthkonta treiV ciliadeV kai tetrakosioi.
NUM 26:48 Oi uioi Nefqali kata taV suggeneiaV autwn hsan, ex Iasihl, suggeneia twn Iasihlitwn× ek Gouni, h suggeneia twn Gounitwn×
NUM 26:49 ex Ieser, h suggeneia twn Ieseritwn× ek Sillhm, h suggeneia twn Sillhmitwn.
NUM 26:50 Autai einai ai suggeneiai Nefqali kata taV suggeneiaV autwn× kai apariqmhsiV autwn hto tessarakonta pente ciliadeV kai tetrakosioi.
NUM 26:51 Auth einai h apariqmhsiV twn uiwn Israhl, exakosiai ciliadeV kai cilioi eptakosioi triakonta.
NUM 26:52 [] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,
NUM 26:53 EiV toutouV qelei moirasqh h gh eiV klhronomian kata ton ariqmon twn onomatwn autwn×
NUM 26:54 eiV touV perissoterouV qeleiV dwsei perissoteran klhronomian kai eiV touV oligwterouV qeleiV dwsei oligwteran klhronomian× eiV ekaston qelei doqh klhronomia autou kata thn apariqmhsin autou×
NUM 26:55 kai h gh qelei moirasqh dia klhrwn× kata ta onomata twn fulwn, kata taV patriaV autwn, qelousi klhronomhsei×
NUM 26:56 kata ton klhron qelei moirasqh h klhronomia autwn metaxu pollwn kai oligwn.
NUM 26:57 [] Kai auth einai h apariqmhsiV twn Leuitwn, kata taV suggeneiaV autwn× ek Ghrswn, h suggeneia twn Ghrswnitwn× ek Kaaq, h suggeneia twn Kaaqitwn× ek Merari, h suggeneia twn Meraritwn.
NUM 26:58 Autai einai ai suggeneiai twn Leuitwn× h suggeneia twn Libnitwn, h suggeneia twn Cebrwnitwn, h suggeneia twn Maalitwn, suggeneia twn Mousitwn, h suggeneia twn Koraitwn× kai o Kaaq egennhse ton Amram.
NUM 26:59 To de onoma thV gunaikoV tou Amram hto Iwcabed, qugathr tou Leui, htiV egennhqh eiV ton Leui en Aiguptw× kai egennhsen eiV ton Amram ton Aarwn kai ton Mwushn kai Mariam thn adelfhn autwn.
NUM 26:60 Kai egennhqhsan eiV ton Aarwn Nadab kai Abioud, Eleazar kai Iqamar.
NUM 26:61 Apeqanon de o Nadab kai o Abioud, ote proseferan pur xenon enwpion tou Kuriou.
NUM 26:62 Kai h apariqmhsiV autwn hto eikositreiV ciliadeV, pan arsenikon apo enoV mhnoV kai epanw× dioti den aphriqmhqhsan metaxu twn uiwn Israhl, epeidh den edoqh eiV autouV klhronomia metaxu twn uiwn Israhl.
NUM 26:63 [] Outoi einai oi apariqmhqenteV dia tou MwusewV kai Eleazar tou ierewV, oitineV aphriqmhsan touV uiouV Israhl eiV taV pediadaV Mwab para ton Iordanhn katenanti thV Iericw.
NUM 26:64 Metaxu de toutwn den eurisketo anqrwpoV ek twn apariqmhqentwn upo tou MwusewV kai Aarwn tou ierewV, ote aphriqmhsan touV uiouV Israhl en th erhmw Sina.
NUM 26:65 Dioti o KurioV eipe peri autwn, ExapantoV qelousin apoqanei en th erhmw. Kai den enapeleifqh ex autwn oudeiV, ei mh Caleb o uioV tou Iefonnh kai IhsouV o uioV tou Nauh.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.