Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Numbers 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

NUM 4:1 [] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn kai proV ton Aarwn, legwn,
NUM 4:2 Labe to kefalaion twn uiwn Kaaq ek mesou twn uiwn Leui, kata taV suggeneiaV autwn, kata touV oikouV twn paterwn autwn,
NUM 4:3 apo triakonta etwn kai epanw ewV penthkonta etwn, pantwn twn eisercomenwn eiV to tagma dia na kamnwsin ergasiaV en th skhnh tou marturiou.
NUM 4:4 Auth qelei eisqai h uphresia twn uiwn Kaaq en th skhnh tou marturiou× ta agia twn agiwn.
NUM 4:5 Kai otan shkonhtai to stratopedon, qelousin ercesqai o Aarwn kai oi uioi autou kai qelousi katabibasei to kalupthrion katapetasma kai qelousi skepazei di' autou thn kibwton tou marturiou×
NUM 4:6 kai qelousi balei ep' authn kalumma ek dermatwn qwwn kai epanwqen qelousin efaplwsei ufasma olon kuanoun kai qelousi diaperasei touV moclouV authV.
NUM 4:7 Kai epi thV trapezhV thV proqesewV qelousin efaplwsei ufasma olon kuanoun kai qelousi balei ep' authn touV diskouV, kai ta qumiamatodoca, kai ta lekania, kai ta spondeia, dia na spendwsi× kai oi pantoteinoi artoi qelousin eisqai ep' authV×
NUM 4:8 kai qelousin efaplwsei ep' auta ufasma kokkinon kai touto qelousi skepasei dia kalummatoV ek dermatwn qwwn kai qelousi diaperasei touV moclouV authV.
NUM 4:9 Kai qelousi labei ufasma kuanoun, kai qelousi periskepasei thn lucnian tou fwtoV, kai touV lucnouV authV, kai ta lucnoyalida authV, kai ta upoqemata authV, kai panta ta elaiodoca aggeia authV, dia twn opoiwn ektelousi taV uphresiaV authV×
NUM 4:10 kai qelousi qesei authn meta pantwn twn skeuwn authV entoV kalummatoV ek dermatwn qwwn kai qelousin epiqesei authn epi touV moclouV.
NUM 4:11 Epi de to qusiasthrion to crusoun qelousin efaplwsei ufasma kuanoun kai touto qelousi skepasei dia kalummatoV ek dermatwn qwwn kai qelousi diaperasei touV moclouV autou.
NUM 4:12 kai qelousi labei panta ta skeuh thV uphresiaV, dia twn opoiwn uphretousin eiV ta agia, kai balei eiV ufasma kuanoun kai qelousi skepasei auta dia kalummatoV ek dermatwn qwwn kai epiqesei eiV moclouV.
NUM 4:13 Kai qelousi kaqarisei to qusiasthrion apo thV stakthV, kai qelousi periskepasei auto dia ufasmatoV porfurou×
NUM 4:14 kai qelousi balei ep' auto panta ta skeuh autou, dia twn opoiwn ektelousi taV uphresiaV autou, ta qumiathria, taV kreagraV, kai ta ptuaria, kai taV lekanaV× panta ta skeuh tou qusiasthriou, kai qelousin efaplwsei ep' auto kalumma ek dermatwn qwwn kai diaperasei touV moclouV autou.
NUM 4:15 Kai afou teleiwswsin o Aarwn kai oi uioi autou na periskepazwsi ta agia kai panta ta skeuh ta agia, otan mellh na shkwqh to stratopedon, tote qelousi plhsiasei oi uioi tou Kaaq dia na bastaswsin auta× kai den qelousin eggisei ta agia, dia na mh apoqanwsi× tauta einai ta osa qelousi bastazei oi uioi tou Kaaq en th skhnh tou marturiou.
NUM 4:16 Kai h epistasia tou Eleazar uiou tou Aarwn tou ierewV qelei eisqai to elaion tou fwtoV, kai to euwdeV qumiama, kai h kaqhmerinh ex alfitwn prosfora, kai to elaion tou crismatoV, h epistasia pashV thV skhnhV, kai pantwn twn en auth, tou agiasthriou, kai pantwn twn skeuwn autou.
NUM 4:17 Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn kai proV ton Aarwn, legwn,
NUM 4:18 Mh exoloqreushte thn fulhn twn suggeneiwn twn Kaaqitwn ek mesou twn Leuitwn×
NUM 4:19 alla touto kamete eiV autouV, dia na zhswsi kai mh apoqanwsi proseggizonteV eiV ta agia twn agiwn× o Aarwn kai oi uioi autou aV eisercwntai kai aV diorizwsin autouV ekaston eiV to ergon autou kai eiV to fortion autou×
NUM 4:20 aV mh eisercwntai omwV na idwsin, otan periskepazwntai ta agia, dia na mh apoqanwsi.
NUM 4:21 [] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,
NUM 4:22 Labe to kefalaion kai twn uiwn Ghrswn, kata touV oikouV twn paterwn autwn, kata taV suggeneiaV autwn×
NUM 4:23 apo triakonta etwn kai epanw ewV penthkonta etwn qeleiV apariqmhsei autouV, pantaV touV eisercomenouV eiV to tagma, dia na kamnwsin ergasiaV en th skhnh tou marturiou.
NUM 4:24 Auth einai h uphresia twn suggeneiwn twn Ghrswnitwn, na uphretwsi kai na bastazwsi×
NUM 4:25 qelousi loipon bastazei ta parapetasmata thV skhnhV kai thn skhnhn tou marturiou, to kalumma authV kai to kalumma to ek dermatwn qwwn to epanwqen authV kai to katapetasma thV quraV thV skhnhV tou marturiou,
NUM 4:26 kai ta parapetasmata thV aulhV kai to katapetasma thV quraV thV pulhV thV aulhV, ta opoia einai dia thn skhnhn, kai dia to qusiasthrion kuklw, kai ta scoinia autwn kai panta ta skeuh thV uphresiaV autwn kai panta ta crhsimeuonta eiV auta× outw qelousin uphretei.
NUM 4:27 Kata prostaghn tou Aarwn kai twn uiwn autou qelousi ginesqai pasai ai uphresiai twn uiwn twn Ghrswnitwn, eiV panta ta fortia autwn kai eiV pasaV taV uphresiaV autwn× kai seiV qelete diorizei eiV autouV panta osa ofeilousi na bastazwsin.
NUM 4:28 Auth einai h uphresia twn suggeneiwn twn uiwn twn Ghrswnitwn en th skhnh tou marturiou× kai h fulakh autwn qelei eisqai upo thn epistasian tou Iqamar uiou tou Aarwn tou ierewV.
NUM 4:29 QeleiV apariqmhsei kai touV uiouV tou Merari kata taV suggeneiaV autwn, kata touV oikouV twn paterwn autwn×
NUM 4:30 apo triakonta etwn kai epanw ewV penthkonta etwn qeleiV apariqmhsei autouV pantaV touV eisercomenouV eiV to tagma, dia na kamnwsin ergasiaV en th skhnh tou marturiou.
NUM 4:31 Kai tauta einai, ta opoia ofeilousi na bastazwsi kaq' olhn thn uphresian autwn en th skhnh tou marturiou× ai sanideV thV skhnhV kai oi mocloi authV kai oi stuloi authV, kai ta upobasia authV,
NUM 4:32 kai oi stuloi thV aulhV kuklw kai ta upobasia autwn kai oi passaloi autwn kai ta scoinia autwn, meta pantwn twn skeuwn autwn kai panta ta proV uphresian autwn× kai qelete diorisei kat onoma ta skeuh ta opoia ofeilousi na bastazwsin.
NUM 4:33 Auth einai h uphresia twn suggeneiwn twn uiwn Merari, kaq' olhn thn uphresian autwn en th skhnh tou marturiou, upo thn epistasian tou Iqamar uiou tou Aarwn tou ierewV.
NUM 4:34 [] O MwushV loipon kai o Aarwn kai oi arconteV thV sunagwghV aphriqmhsan touV uiouV twn Kaaqitwn kata taV suggeneiaV autwn kai kata touV oikouV twn paterwn autwn,
NUM 4:35 apo triakonta etwn kai epanw ewV penthkonta etwn, pantaV touV eisercomenouV eiV to tagma, dia na kamnwsin ergasiaV en th skhnh tou marturiou×
NUM 4:36 kai oi apariqmhqenteV autwn kata taV suggeneiaV autwn hsan duo ciliadeV eptakosioi penthkonta.
NUM 4:37 Outoi einai oi apariqmhqenteV twn suggeneiwn twn Kaaqitwn, panteV oi uphretounteV en th skhnh tou marturiou, touV opoiouV aphriqmhsan o MwushV kai o Aarwn, kaqwV prosetaxe KurioV dia ceiroV tou MwusewV.
NUM 4:38 Oi de apariqmhqenteV twn uiwn Ghrswn kata taV suggeneiaV autwn kai kata touV oikouV twn paterwn autwn,
NUM 4:39 apo triakonta etwn kai epanw ewV penthkonta etwn, panteV oi eisercomenoi eiV to tagma dia na kamnwsin ergasiaV en th skhnh tou marturiou,
NUM 4:40 oi apariqmhqenteV autwn kata taV suggeneiaV autwn, kata touV oikouV twn paterwn autwn, hsan duo ciliadeV exakosioi triakonta.
NUM 4:41 Outoi einai oi apariqmhqenteV twn suggeneiwn twn uiwn Ghrswn, panteV oi uphretounteV en th skhnh tou marturiou, touV opoiouV aphriqmhsan o MwushV kai o Aarwn kata thn prostaghn tou Kuriou.
NUM 4:42 Oi de apariqmhqenteV twn suggeneiwn twn uiwn Merari kata taV suggeneiaV autwn, kata touV oikouV twn paterwn autwn,
NUM 4:43 apo triakonta etwn kai epanw ewV penthkonta etwn, panteV oi eisercomenoi eiV to tagma dia na kamnwsin ergasiaV en th skhnh tou marturiou,
NUM 4:44 oi apariqmhqenteV autwn kata taV suggeneiaV autwn hsan treiV ciliadeV kai diakosioi.
NUM 4:45 Outoi einai oi apariqmhqenteV twn suggeneiwn twn uiwn Merari, touV opoiouV aphriqmhsan o MwushV kai o Aarwn, kaqwV prosetaxe KurioV dia ceiroV tou MwusewV.
NUM 4:46 PanteV oi apariqmhqenteV twn Leuitwn, touV opoiouV aphriqmhsan o MwushV kai o Aarwn kai oi arconteV tou Israhl, kata taV suggeneiaV autwn kai kata touV oikouV twn paterwn autwn,
NUM 4:47 apo triakonta etwn kai epanw ewV penthkonta etwn, panteV oi eisercomenoi dia na uphretwsin uphresian kai na bastazwsi to fortion en th skhnh tou marturiou,
NUM 4:48 oi apariqmhqenteV autwn hsan oktw ciliadeV pentakosioi ogdohkonta.
NUM 4:49 Aphriqmhqhsan kaqwV prosetaxen o KurioV dia ceiroV tou MwusewV, ekastoV kata thn uphresian autou kai kata to fortion autou. OutwV aphriqmhqhsan up' autou, kaqwV prosetaxe KurioV eiV ton Mwushn.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.