Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Numbers 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

NUM 14:1 [] Kai pasa h sunagwgh uywsasa thn fwnhn authV ebohse× kai eklausen o laoV thn nukta ekeinhn.
NUM 14:2 Kai panteV oi uioi Israhl egogguzon kata tou MwusewV kai tou Aarwn, kai eipe proV autouV pasa h sunagwgh, Eiqe na apeqnhskomen en gh Aiguptou× h en th erhmw tauth eiqe na apeqnhskomen×
NUM 14:3 kai dia ti maV eferen o KurioV eiV thn ghn tauthn na peswmen dia macairaV, na geinwsi diarpagh ai gunaikeV kai ta tekna hmwn; den hto kalhteron eiV hmaV na epistreywmen eiV thn Aigupton;
NUM 14:4 Kai elegen o eiV proV ton allon, AV kamwmen archgon kai aV epistreywmen eiV thn Aigupton.
NUM 14:5 [] Tote epesen o MwushV kai o Aarwn kata proswpon autwn enwpion olou tou plhqouV thV sunagwghV twn uiwn Israhl.
NUM 14:6 Kai IhsouV o uioV tou Nauh kai Caleb o uioV tou Iefonnh, ek twn kataskopeusantwn thn ghn, diescisan ta imatia autwn×
NUM 14:7 kai eipon proV pasan thn sunagwghn twn uiwn Israhl legonteV, H gh, thn opoian dieperasamen dia na kataskopeuswmen authn, einai gh agaqh sfodra sfodra×
NUM 14:8 ean o KurioV euaresthtai eiV hmaV, tote qelei ferei emaV eiV thn ghn tauthn kai qelei dwsei authn eiV hmaV, ghn reousan gala kai meli×
NUM 14:9 monon mh apostateite kata tou Kuriou mhde fobeisqe ton laon thV ghV× dioti autoi einai ywmion di' hmaV× h skeph autwn apesurqh epanwqen autwn, kai o KurioV einai meq' hmwn× mh fobeisqe autouV.
NUM 14:10 Kai eipe pasa h sunagwgh na liqobolhswsin autouV me liqouV× Kai h doxa tou Kuriou epefanh epi th skhnh tou marturiou eiV pantaV touV uiouV Israhl.
NUM 14:11 [] Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, EwV pote qelei me parorgizei o laoV outoV; kai ewV pote den qelousi pisteuei eiV eme, meta panta ta shmeia ta opoia ekama en mesw autwn;
NUM 14:12 qelw pataxei autouV me qanatikon kai qelw exoloqreusei autouV, kai se qelw kamei eiV eqnoV megalhteron kai dunatwteron autwn.
NUM 14:13 Kai eipen o MwushV proV ton Kurion, Tote h AiguptoV qelei akousei dioti su anebibasaV ton laon touton en th dunamei sou ek mesou autwn×
NUM 14:14 kai qelousin eipei touto proV touV katoikouV thV ghV tauthV× oitineV hkousan oti su, Kurie, eisai en mesw tou laou toutou, oti su, Kurie, fainesai proswpon proV proswpon, kai h nefelh sou istatai ep' autouV, kai su proporeuesai autwn thn hmeran en stulw nefelhV, thn de nukta en stulw puroV.
NUM 14:15 Ean loipon qanatwshV ton laon touton wV ena anqrwpon, tote ta eqnh, ta opoia hkousan to onoma sou, qelousin eipei legonteV,
NUM 14:16 Epeidh den hdunato o KurioV na ferh ton laon touton eiV thn ghn, thn opoian wmose proV autouV, dia touto katestreyen autouV en th erhmw.
NUM 14:17 Kai twra, deomai sou, aV megalunqh h dunamiV tou Kuriou mou kaq' on tropon eipaV legwn,
NUM 14:18 O KurioV einai makroqumoV kai polueleoV, sugcwrwn anomian kai parabasin, kai ostiV kat' oudena tropon den qelei aqwwsei ton enocon, antapodidwn thn anomian twn paterwn epi ta tekna ewV trithV kai tetarthV geneaV.
NUM 14:19 Sugcwrhson, deomai, thn anomian tou laou toutou kata to mega eleoV sou kai kaqwV sunecwrhsaV ton laon touton apo thV Aiguptou mecri tou nun.
NUM 14:20 [] Kai eipe KurioV, Sunecwrhsa autouV kata ton logon sou×
NUM 14:21 alla zw egw, kai qelei emplhsqh pasa h gh apo thV doxhV tou Kuriou.
NUM 14:22 Epeidh panteV oi andreV, oi idonteV thn doxan mou kai ta shmeia mou, ta opoia ekamon en th Aiguptw kai en th erhmw, me parwrgisan hdh dekakiV kai den uphkousan eiV thn fwnhn mou,
NUM 14:23 bebaiwV den qelousin idei thn ghn, thn opoian wmosa proV touV pateraV autwn× oudeiV ek twn parorgisantwn me qelei idei authn.
NUM 14:24 Ton de doulon mou Caleb, epeidh ecei en eautw allo pneuma kai me hkolouqhsen entelwV, touton qelw ferei eiV thn ghn eiV thn opoian eishlqe, kai to sperma autou qelei klhronomhsei authn.
NUM 14:25 Oi de Amalhkitai kai oi Cananaioi katoikousin en th koiladi. Aurion streyate kai upagete eiV thn erhmon kata thn odon thV EruqraV qalasshV.
NUM 14:26 Kai eipe KurioV proV ton Mwushn kai proV ton Aarwn legwn,
NUM 14:27 EwV pote qelw upoferei thn sunagwghn tauthn thn ponhran, osa autoi gogguzousin enantion mou; hkousa touV goggusmouV twn uiwn Israhl, touV opoiouV gogguzousin enantion mou.
NUM 14:28 Eipe proV autouV, Zw egw, legei o KurioV, kaqwV seiV elalhsate eiV ta wta mou, outw bebaiwV qelw kamei eiV esaV×
NUM 14:29 ta ptwmata saV qelousi pesei en th erhmw tauth× kai panteV oi aphriqmhmenoi apo saV kaq' olon ton ariqmon saV, apo eikosi etwn kai epanw, osoi egoggusan enantion mou,
NUM 14:30 bebaiwV den qelete eiselqei seiV eiV thn ghn, peri thV opoiaV wmosa na saV katoikisw en auth, ektoV tou Caleb uiou tou Iefonnh kai tou Ihsou uiou tou Nauh×
NUM 14:31 alla ta paidia saV, ta opoia eipete oti qelousi ginei eiV diarpaghn, tauta qelw eisagagei, kai qelousi gnwrisei thn ghn thn opoian seiV katefronhsate×
NUM 14:32 ta de ptwmata umwn qelousi pesei en th erhmw tauth×
NUM 14:33 kai ta tekna saV qelousi periplanasqai en th erhmw tessarakonta eth kai qelousi ferei eauta thn poinhn thV porneiaV saV, ewsou diafqarwsi ta ptwmata saV en th erhmw×
NUM 14:34 kata ton ariqmon twn hmerwn eiV taV opoiaV kateskopeusate thn ghn, hmeraV tessarakonta, ekasthV hmeraV logizomenhV di' en etoV, tessarakonta eth qelete ferei ef' eautouV taV anomiaV saV, kai qelete gnwrisei thn egkataleiyin mou.
NUM 14:35 Egw o KurioV elalhsa× bebaiwV qelw kamei touto eiV pasan thn sunagwghn thn ponhran tauthn, thn episunhgmenhn ep' eme× en th erhmw tauth qelousin exoloqreuqh kai ekei qelousin apoqanei.
NUM 14:36 [] Kai oi anqrwpoi, touV opoiouV apesteilen o MwushV dia na kataskopeuswsi thn ghn, oitineV epistreyanteV ekamon pasan thn sunagwghn na goggush enantion autou, dusfhmounteV thn ghn,
NUM 14:37 kai oi anqrwpoi ekeinoi, oitineV edusfhmhsan thn ghn, apeqanon en th plhgh enwpion tou Kuriou.
NUM 14:38 IhsouV de o uioV tou Nauh kai Caleb o uioV tou Iefonnh ezhsan, ek twn anqrwpwn ekeinwn oitineV uphgan na kataskopeuswsi thn ghn.
NUM 14:39 Kai elalhsen o MwushV touV logouV toutouV proV pantaV touV uiouV Israhl× kai epenqhsen o laoV sfodra.
NUM 14:40 Kai shkwqenteV enwriV to prwi, anebhsan eiV thn korufhn tou orouV, legonteV, Idou, hmeiV, kai qelomen anabh eiV ton topon ton opoion maV upesceqh o KurioV× dioti hmarthsamen.
NUM 14:41 Kai eipen o MwushV, Dia ti seiV parabainete thn prostaghn tou Kuriou; touto bebaiwV den qelei euodoqh×
NUM 14:42 mh anabainete× dioti den einai o KurioV meq' umwn× dia na mh ktuphqhte emprosqen twn ecqrwn saV×
NUM 14:43 dioti oi Amalhkitai kai oi Cananaioi einai ekei emprosqen saV kai qelete pesei en macaira× epeidh exeklinate apo tou Kuriou, dia touto o KurioV den qelei eisqai meq' umwn.
NUM 14:44 All' autoi apetolmhsan na anabwsin eiV thn korufhn tou orouV× h kibwtoV omwV thV diaqhkhV tou Kuriou kai o MwushV den ekinhqhsan ek mesou tou stratopedou.
NUM 14:45 Tote oi Amalhkitai kai oi Cananaioi oi katoikounteV en tw orei ekeinw, katebhsan kai epataxan autouV kai katediwxan autouV ewV Orma.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.