Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Numbers 31

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

NUM 31:1 [] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn legwn,
NUM 31:2 Kame thn ekdikhsin twn uiwn Israhl kata twn Madianitwn× epeita qeleiV prosteqh eiV ton laon sou.
NUM 31:3 Kai elalhsen o MwushV proV ton laon, legwn, AV oplisqwsin apo saV andreV eiV polemon kai aV upagwsin enantion tou Madiam, dia na ekdikhswsi ton Kurion kata tou Madiam×
NUM 31:4 ana ciliouV apo pashV fulhV, ek paswn twn fulwn tou Israhl, qelete aposteilei eiV ton polemon.
NUM 31:5 Kai exhriqmhqhsan ek twn ciliadwn tou Israhl cilioi apo pashV fulhV, dwdeka ciliadeV wplismenoi eiV polemon.
NUM 31:6 Kai apesteilen autouV o MwushV eiV ton polemon, ciliouV apo pashV fulhV, autouV kai FineeV ton uion tou Eleazar tou ierewV, eiV ton polemon, meta twn skeuwn twn agiwn kai meta twn salpiggwn tou alalagmou eiV taV ceiraV autou.
NUM 31:7 [] Kai epolemhsan enantion tou Madiam, kaqwV prosetaxe KurioV eiV ton Mwushn, kai eqanatwsan pan arsenikon.
NUM 31:8 Kai ektoV twn qanatwqentwn kai touV basileiV tou Madiam eqanatwsan, ton Eui kai ton Rekem kai ton Sour kai ton Our kai ton Reba, pente basileiV tou Madiam× kai ton Balaam uion tou Bewr eqanatwsan en macaira.
NUM 31:9 Kai hcmalwtisan oi uioi Israhl taV gunaikaV tou Madiam kai ta paidia autwn, kai panta ta kthnh autwn kai panta ta poimnia autwn kai panta ta uparconta autwn elehlathsan.
NUM 31:10 Kai pasaV taV poleiV autwn kata taV katoikiaV autwn, kai pantaV touV purgouV autwn, katekausan en puri.
NUM 31:11 Kai elabon panta ta lafura kai pasan thn lehlasian apo anqrwpou ewV kthnouV.
NUM 31:12 Kai eferan proV ton Mwushn kai proV Eleazar ton ierea kai proV thn sunagwghn twn uiwn Israhl touV aicmalwtouV, kai ta lafura kai thn lehlasian, eiV to stratopedon, eiV taV pediadaV tou Mwab, taV para ton Iordanhn, katenanti thV Iericw.
NUM 31:13 [] Kai exhlqon o MwushV kai Eleazar o iereuV kai panteV oi arconteV thV sunagwghV eiV sunanthsin autwn exw tou stratopedou.
NUM 31:14 Kai equmwqh o MwushV enantion twn archgwn tou strateumatoV, twn ciliarcwn kai twn ekatontarcwn, twn elqontwn apo thV parataxewV tou polemou×
NUM 31:15 kai eipe proV autouV o MwushV, ZwsaV afhsate pasaV taV gunaikaV;
NUM 31:16 idou, autai egeinan aitia eiV touV uiouV Israhl, kata thn sumboulhn tou Balaam, na anomhswsin enantion tou Kuriou eiV thn upoqesin tou Fegwr, kai egeinen h plhgh epi thV sunagwghV tou Kuriou×
NUM 31:17 kai twra qanatwsate ek twn paidiwn panta ta arsenika, kai qanatwsate pasaV taV gunaikaV, osai egnwrisan andra, koimhqeisai met' autou×
NUM 31:18 panta omwV ta korasia, osa den egnwrisan koithn androV, fulaxate zwnta di' eautouV×
NUM 31:19 kai meinate exw tou stratopedou epta hmeraV× ostiV eqanatwsen anqrwpon, kai ostiV hggise pefoneumenon, kaqarisqhte seiV kai oi aicmalwtoi saV thn trithn hmeran kai thn ebdomhn hmeran×
NUM 31:20 kai kaqarisate panta ta imatia kai panta ta skeuh ta dermatina kai panta ta eirgasmena ek tricwn aigoV kai panta ta xulina skeuh.
NUM 31:21 Kai eipen Eleazar o iereuV proV touV polemistaV touV ercomenouV eiV ton polemon, Touto einai to prostagma tou nomou, ton opoion prosetaxen o KurioV eiV ton Mwushn×
NUM 31:22 plhn to crusion kai to argurion, ton calkon, ton sidhron, ton kassiteron kai ton molubdon,
NUM 31:23 pan o, ti dunatai na embh eiV to pur, qelete perasei dia tou puroV kai qelei eisqai kaqaron× prepei omwV na kaqarisqh kai dia tou udatoV tou kaqarismou× kai pan o, ti den embainei eiV to pur, qelete perasei dia tou udatoV×
NUM 31:24 kai qelete plunei ta imatia saV thn ebdomhn hmeran kai qelete eisqai kaqaroi× kai meta tauta qelete eiselqei eiV to stratopedon.
NUM 31:25 [] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn legwn,
NUM 31:26 Labe ton ariqmon twn lafurwn thV aicmalwsiaV, apo anqrwpou ewV kthnouV, su kai Eleazar o iereuV kai oi archgoi twn patriwn thV sunagwghV×
NUM 31:27 kai diaireson ta lafura eiV duo metaxu twn polemistwn twn exelqontwn eiV ton polemon kai pashV thV sunagwghV×
NUM 31:28 kai afaireson dia ton Kurion apodoma ek twn andrwn, twn polemistwn, twn exelqontwn eiV ton polemon, ana en ek pentakosiwn, apo anqrwpwn kai apo bown kai apo onwn kai apo probatwn×
NUM 31:29 apo tou hmisewV autwn qelete labei kai dwsei eiV Eleazar ton ierea prosforan tou Kuriou×
NUM 31:30 kai apo tou hmisewV meridion twn uiwn Israhl qeleiV labei en meridion apo penthkonta, apo anqrwpwn, apo bown, apo onwn kai apo probatwn, apo pantoV kthnouV, kai qeleiV dwsei auta eiV touV LeuitaV, touV fulattontaV taV fulakaV thV skhnhV tou Kuriou.
NUM 31:31 Kai ekamen o MwushV kai Eleazar o iereuV kaqwV prosetaxe KurioV eiV ton Mwushn.
NUM 31:32 Kai ta lafura ta enapoleifqenta ek thV lehlasiaV, thn opoian ekamon oi andreV oi polemistai, hsan probata exakosia, ebdomhkonta pente ciliadeV,
NUM 31:33 kai boeV ebdomhkonta duo ciliadeV,
NUM 31:34 kai onoi ciliadeV exhkonta mia,
NUM 31:35 kai yucai anqrwpwn, apo twn gunaikwn aitineV den egnwrisan koithn androV, pasai ai yucai, triakonta duo ciliadeV.
NUM 31:36 Kai to hmisu, to meridion twn exelqontwn eiV ton polemon, hto kata ton ariqmon, ta probata triakosia triakonta epta ciliadeV kai pentakosia×
NUM 31:37 kai to apodoma tou Kuriou apo twn probatwn hto exakosia ebdomhkonta pente×
NUM 31:38 kai oi boeV triakonta ex ciliadeV, kai to apodoma tou Kuriou ebdomhkonta duo×
NUM 31:39 kai oi onoi triakonta ciliadeV kai pentakosioi, kai to apodoma tou Kuriou eiV kai exhkonta×
NUM 31:40 kai yucai anqrwpwn hsan dekaex ciliadeV, kai to apodoma tou Kuriou triakonta duo yucai.
NUM 31:41 Kai edwken o MwushV to apodoma, thn prosforan tou Kuriou, eiV Eleazar ton ierea, kaqwV prosetaxe KurioV eiV ton Mwushn.
NUM 31:42 Kai apo tou hmisewV meridiou twn uiwn Israhl, to opoion o MwushV execwrisen apo tou meridiou twn andrwn twn polemistwn×
NUM 31:43 kai touto to hmisu thV sunagwghV hto probata triakosia triakonta epta ciliadeV kai pentakosia,
NUM 31:44 kai boeV triakonta ex ciliadeV,
NUM 31:45 kai onoi triakonta ciliadeV kai pentakosioi,
NUM 31:46 kai yucai anqrwpwn dekaex ciliadeV×
NUM 31:47 kai elaben o MwushV apo tou hmisewV meridiou twn uiwn Israhl ana en ek penthkonta, apo anqrwpwn kai apo kthnwn, kai edwken auta eiV touV LeuitaV, touV fulattontaV taV fulakaV thV skhnhV tou Kuriou, kaqwV prosetaxe KurioV eiV ton Mwushn
NUM 31:48 [] Kai proshlqon eiV ton Mwushn oi archgoi oi epi twn ciliadwn tou strateumatoV, ciliarcoi kai ekatontarcoi,
NUM 31:49 kai eipon proV ton Mwushn, Oi douloi sou elabon ton ariqmon twn andrwn twn polemistwn twn upo thn epistasian hmwn, kai den leipei ex hmwn oude eiV×
NUM 31:50 kai eferame ta dwra tou Kuriou, ekastoV o, ti eurhke, skeuh crusa, alusouV kai braciolia, daktulidia, enwtia kai perideraia, dia na geinh exilewsiV uper twn yucwn hmwn enwpion tou Kuriou.
NUM 31:51 Kai elaben o MwushV kai Eleazar o iereuV to crusion par' autwn olon eiV skeuh eirgasmena.
NUM 31:52 Kai pan to crusion thV prosforaV twn ciliarcwn kai ekatontarcwn, to opoion proseferan eiV ton Kurion, hto dekaex ciliadeV eptakosioi penthkonta sikloi.
NUM 31:53 Dioti oi andreV oi polemistai eicon lafuragwghsei ekastoV di' eauton.
NUM 31:54 Kai elaben o MwushV kai Eleazar o iereuV to crusion para twn ciliarcwn kai ekatontarcwn kai eferan auto eiV thn skhnhn tou marturiou eiV mnhmosunon twn uiwn Israhl enwpion tou Kuriou.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.