Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Jeremiah 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

JER 23:1 [] Ouai eiV touV poimenaV touV fqeirontaV kai diaskorpizontaV ta probata thV boskhV mou, legei KurioV.
JER 23:2 Dia touto outw legei KurioV, o QeoV tou Israhl, kata twn poimenwn, oitineV poimainousi ton laon mou. SeiV dieskorpisate ta probata mou kai apediwxate auta kai den epeskefqhte auta× idou, egw qelw episkefqh ef' umaV thn kakian twn ergwn umwn, legei KurioV.
JER 23:3 Kai egw qelw sunaxei to upoloipon twn probatwn mou ek pantwn twn topwn, opou ediwxa auta, kai qelw epistreyei auta palin eiV taV boskaV autwn, kai qelousi karpoforhsei kai plhqunqh×
JER 23:4 kai qelw katasthsei poimenaV ep' auta kai qelousi poimainei auta× kai den qelousi fobhqh pleon oude tromaxei oude ekleiyei, legei KurioV.
JER 23:5 Idou, ercontai hmerai, legei KurioV, kai qelw anegeirei eiV ton Dabid blaston dikaion, kai basileuV qelei basileusei kai euhmerhsei kai ektelesei krisin kai dikaiosunhn epi thV ghV.
JER 23:6 En taiV hmeraiV autou o IoudaV qelei swqh kai o Israhl qelei katoikhsei en asfaleia× kai touto einai to onoma autou, me to opoion qelei onomasqh, O KurioV h dikaiosunh hmwn.
JER 23:7 Dia touto, idou, ercontai hmerai, legei KurioV, kai den qelousin eipei pleon, Zh o KurioV, ostiV anhgage touV uiouV Israhl ek ghV Aiguptou×
JER 23:8 alla, Zh o KurioV, ostiV anhgage kai ostiV efere to sperma tou oikou Israhl ek thV ghV tou borra kai ek pantwn twn topwn, opou eica diwxei autouV× kai qelousi katoikhsei en th gh autwn.
JER 23:9 [] Eneken twn profhtwn h kardia mou suntribetai entoV mou× saleuontai panta ta osta mou× eimai wV anqrwpoV mequwn kai wV anqrwpoV sunecomenoV upo oinou, ex aitiaV tou Kuriou kai ex aitiaV twn logwn thV agiothtoV autou.
JER 23:10 Dioti h gh einai plhrhV moicwn× dioti ex aitiaV tou orkou penqei h gh× exhranqhsan ai boskai thV erhmou kai h odoV autwn egeine ponhra kai h dunamiV autwn adikoV.
JER 23:11 Dioti kai o profhthV kai o iereuV emolunqhsan× nai, en tw oikw mou eurhka taV asebeiaV autwn, legei KurioV.
JER 23:12 Dia touto h odoV autwn qelei eisqai eiV autouV wV olisqhma en tw skotei× qelousin wqhqh kai pesei en auth× dioti qelw ferei kakon ep' autouV en tw eniautw thV episkeyewV autwn, legei KurioV.
JER 23:13 Eidon men afrosunhn en toiV profhtaiV thV SamareiaV. proefhteusan dia tou Baal kai eplanwn ton laon mou ton Israhl.
JER 23:14 all' en toiV profhtaiV thV Ierousalhm eidon frikhn× moiceuousi kai peripatousin en yeudei kai eniscuousi taV ceiraV twn kakourgwn, wste oudeiV epistrefei apo thV kakiaV autou× panteV outoi einai eiV eme wV Sodoma kai oi katoikoi authV wV Gomorra.
JER 23:15 Dia touto outw legei o KurioV twn dunamewn kata twn profhtwn× Idou, egw qelw ywmisei autouV ayinqion kai qelw potisei autouV udwr colhV× dioti ek twn profhtwn thV Ierousalhm exhlqen o molusmoV eiV apanta ton topon.
JER 23:16 Outw legei o KurioV twn dunamewn× Mh akouete touV logouV twn profhtwn twn profhteuontwn eiV esaV× outoi saV kamnousi mataiouV× lalousin oraseiV apo thV kardiaV autwn, ouci apo stomatoV Kuriou.
JER 23:17 Legousi pantote proV touV katafronountaV me, O KurioV eipen, Eirhnh qelei eisqai eiV esaV× kai legousi proV panta peripatounta kata taV orexeiV thV kardiaV autou, Den qelei elqei kakon ef' umaV×
JER 23:18 dioti tiV parestaqh en th boulh tou Kuriou kai eide kai hkouse ton logon autou; tiV eprosexen eiV ton logon autou kai hkousen;
JER 23:19 Idou, anemostrobiloV para Kuriou exhlqe me ormhn, kai anemostrobiloV ormhtikoV qelei exormhsei epi thn kefalhn twn asebwn.
JER 23:20 O qumoV tou Kuriou den qelei apostreyei ewsou ektelesh kai ewsou kamh touV stocasmouV thV kardiaV autou× en taiV escataiV hmeraiV qelete nohsei touto entelwV.
JER 23:21 Den apesteila touV profhtaV toutouV kai autoi etrexan× den elalhsa proV autouV kai autoi proefhteusan×
JER 23:22 all' ean hqelon parastaqh en th boulh mou, tote hqelon kamei ton laon mou na akoush touV logouV mou, kai hqelon apostreyei autouV apo thV ponhraV odou autwn kai apo thV kakiaV twn ergwn autwn.
JER 23:23 QeoV egguqen eimai egw, legei KurioV, kai ouci QeoV makroqen;
JER 23:24 Dunatai tiV na krufqh en krufioiV topoiV kai egw na mh idw auton; legei KurioV. Den plhrw egw ton ouranon kai thn ghn; legei KurioV.
JER 23:25 Hkousa ti legousin oi profhtai, oi profhteuonteV en tw onomati mou yeudoV, legonteV, Eidon enupnion, eidon enupnion.
JER 23:26 EwV pote qelei eisqai touto en th kardia twn profhtwn twn profhteuontwn yeudoV; nai, profhteuousi taV apataV thV kardiaV autwn×
JER 23:27 oitineV stocazontai na kamwsi ton laon mou na lhsmonhsh to onoma mou, dia twn enupniwn autwn ta opoia dihgountai ekastoV proV ton plhsion autou, kaqwV elhsmonhsan oi patereV autwn to onoma mou dia ton Baal.
JER 23:28 O profhthV eiV ton opoion einai enupnion, aV dihghqh to enupnion× kai ekeinoV, eiV ton opoion einai o logoV mou, aV lalhsh ton logon mou en alhqeia. Ti einai to acuron proV ton siton; legei KurioV.
JER 23:29 Den einai o logoV mou wV pur; legei o KurioV× kai wV sfura katasuntribousa ton bracon;
JER 23:30 Dia touto, idou, egw eimai enantion twn profhtwn, legei KurioV, oitineV kleptousi touV logouV mou, ekastoV apo tou plhsion autou.
JER 23:31 Idou, egw eimai enantion twn profhtwn, legei KurioV, oitineV kinousi taV glwssaV autwn kai legousin, AutoV legei.
JER 23:32 Idou, egw eimai enantion twn profhteuontwn enupnia yeudh, legei KurioV, oitineV dihgountai auta kai planwsi ton laon mou me ta yeudh autwn kai me thn afrosunhn autwn× enw egw den apesteila autouV oude prosetaxa autouV× dia touto oudolwV qelousin wfelhsei ton laon touton, legei KurioV.
JER 23:33 [] Kai ean o laoV outoV h o profhthV h o iereuV se erwthswsi, legonteV, Ti einai to fortion tou Kuriou; tote qeleiV eipei proV autouV, Ti to fortion; qelw bebaiwV saV egkataleiyei, legei KurioV.
JER 23:34 Ton de profhthn kai ton ierea kai ton laon, ostiV eiph, To fortion tou Kuriou, egw bebaiwV qelw paideusei ton anqrwpon ekeinon kai ton oikon autou.
JER 23:35 Outw qelete eipei, ekastoV proV ton plhsion autou kai ekastoV proV ton adelfon autou× Ti apekriqh o KurioV; kai, Ti elalhsen o KurioV;
JER 23:36 Kai fortion Kuriou den qelete anaferei pleon× epeidh to fortion qelei eisqai eiV ekaston o logoV autou× dioti diestreyate touV logouV tou Qeou tou zwntoV, tou Kuriou twn dunamewn, tou Qeou hmwn.
JER 23:37 Outw qeleiV eipei proV ton profhthn× Ti soi apekriqh o KurioV; kai, Ti elalhsen o KurioV;
JER 23:38 All' epeidh legete, To fortion tou Kuriou, dia touto outw legei KurioV× Epeidh legete ton logon touton, To fortion tou Kuriou, egw de apesteila proV esaV, legwn, den qelete legei, To fortion tou Kuriou×
JER 23:39 dia touto, Idou, egw qelw saV lhsmonhsei pantelwV kai qelw aporriyei umaV kai thn polin thn opoian edwka eiV umaV kai eiV touV pateraV umwn, apo proswpou mou×
JER 23:40 kai qelw ferei ef' umaV oneidoV aiwnion, kai kataiscunhn aiwnion, htiV den qelei lhsmonhqh.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.