Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Jeremiah 44

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

JER 44:1 [] O logoV o genomenoV proV ton Ieremian peri pantwn twn Ioudaiwn twn katoikountwn en th gh thV Aiguptou, twn katoikountwn en Migdwl kai en TafnhV kai en Nwf kai en th gh PaqrwV, legwn,
JER 44:2 Outw legei o KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl× seiV eidete panta ta kaka ta opoia epefera epi thn Ierousalhm kai epi pasaV taV poleiV tou Iouda, kai idou, autai erhmoi thn shmeron kai den uparcei o katoikwn en autaiV,
JER 44:3 ex aitiaV thV kakiaV autwn, thn opoian epraxan dia na me parorgiswsin, upagonteV na qumiazwsi kai na latreuwsin allouV qeouV, touV opoiouV den egnwrisan autoi, seiV, oude oi patereV saV.
JER 44:4 Kai apesteila proV esaV pantaV touV doulouV mou touV profhtaV, egeiromenoV prwi kai apostellwn, legwn, Mh prattete to bdeluron touto pragma, to opoion misw.
JER 44:5 Alla den hkousan oude eklinan to wtion autwn dia na epistreywsin apo thV kakiaV autwn, wste na mh qumiazwsin eiV allouV qeouV.
JER 44:6 Dia touto execuqh h orgh mou kai o qumoV mou kai exekauqh en taiV polesi tou Iouda kai en taiV plateiaiV thV Ierousalhm× kai egeinan erhmoi, abatoi, wV thn hmeran tauthn.
JER 44:7 Kai twra outw legei KurioV o QeoV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl× Dia ti seiV prattete to mega touto kakon enantion twn yucwn saV, wste na afanishte af' umwn andra kai gunaika, nhpion kai qhlazon, ek mesou tou Iouda, dia na mh meinh eiV esaV upoloipon×
JER 44:8 parorgizonteV me dia twn ergwn twn ceirwn saV, qumiazonteV eiV allouV qeouV en th gh thV Aiguptou, opou hlqete na paroikhshte ekei, wste na afanishte eautouV kai na geinhte katara kai oneidoV metaxu pantwn twn eqnwn thV ghV.
JER 44:9 MhpwV elhsmonhsate taV kakiaV twn paterwn saV kai taV kakiaV twn basilewn tou Iouda kai taV kakiaV twn gunaikwn autwn kai taV kakiaV saV kai taV kakiaV twn gunaikwn saV, taV opoiaV epraxan en th gh tou Iouda kai en taiV plateiaiV thV Ierousalhm;
JER 44:10 Den etapeinwqhsan ewV thV hmeraV tauthV oude efobhqhsan oude periepathsan en tw nomw mou kai en toiV diatagmasi mou, ta opoia eqesa enwpion saV kai enwpion twn paterwn saV.
JER 44:11 Dia touto outw legei o KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl× Idou, egw qelw sthsei to proswpon mou enantion umwn eiV kakon, kai dia na exoloqreusw panta ton Ioudan.
JER 44:12 Kai qelw labei touV upoloipouV tou Iouda, oitineV esthsan to proswpon autwn eiV to na upagwsin eiV thn ghn thV Aiguptou, dia na paroikhswsin ekei, kai qelousi katanalwqh panteV en th gh thV Aiguptou× qelousi pesei en macaira, qelousi katanalwqh en peinh× apo mikrou ewV megalou en macaira kai en peinh qelousin apoqanei× kai qelousin eisqai eiV bdelugma, eiV qamboV kai eiV kataran kai eiV oneidoV.
JER 44:13 Dioti qelw episkefqh touV katoikountaV en th gh thV Aiguptou, wV epeskefqhn thn Ierousalhm, en macaira, en peinh kai en loimw.
JER 44:14 Kai oudeiV ek twn upoloipwn tou Iouda, twn apelqontwn eiV thn ghn thV Aiguptou dia na paroikhswsin ekei, qelei ekfugei h diaswqh, dia na epistreyh eiV thn ghn tou Iouda, eiV thn opoian autoi ecousi proshlwmenhn thn yuchn autwn, dia na epistreywsi na katoikhswsin ekei× dioti den qelousin epistreyei, eimh oi diaseswsmenoi.
JER 44:15 [] Kai panteV oi andreV oi gnwrizonteV oti ai gunaikeV autwn equmiazon eiV allouV qeouV, kai pasai ai gunaikeV ai parestwsai, sunaxiV megalh, kai paV o laoV oi katoikounteV en th gh thV Aiguptou, en PaqrwV, apekriqhsan proV ton Ieremian, legonteV,
JER 44:16 Peri tou logou, ton opoion elalhsaV proV hmaV en onomati Kuriou, den qelomen sou akousei×
JER 44:17 alla qelomen exapantoV kamnei pan pragma exercomenon ek tou stomatoV hmwn, dia na qumiazwmen eiV thn basilissan tou ouranou kai na kamnwmen spondaV eiV authn, kaqwV ekamnomen, hmeiV kai oi patereV hmwn, oi basileiV hmwn kai oi arconteV hmwn, en taiV polesi tou Iouda kai en taiV plateiaiV thV Ierousalhm× kai ecortainomen arton kai diekeimeqa kalwV kai kakon den eblepomen.
JER 44:18 All' af' otou epausamen qumiazonteV eiV thn basilissan tou ouranou kai kamnonteV spondaV eiV authn, wste esterhqhmen pantwn kai kathnalwqhmen en macaira kai en peinh.
JER 44:19 Kai ote hmeiV equmiazomen eiV thn basilissan tou ouranou kai ekamnomen spondaV eiV authn, mhpwV aneu twn andrwn hmwn ekamnomen eiV authn pemmata dia na proskunwmen authn kai ekamnomen eiV authn spondaV;
JER 44:20 [] Kai eipen o IeremiaV proV panta ton laon, proV andraV te kai gunaikaV kai proV panta ton laon, touV apokriqentaV proV auton outw, legwn,
JER 44:21 MhpwV to qumiama, to opoion equmiazete en taiV polesi tou Iouda kai en taiV plateiaiV thV Ierousalhm, seiV kai oi patereV saV, oi basileiV saV kai oi arconteV saV kai o laoV tou topou, den enequmhqh auto o KurioV kai den anebh eiV thn kardian autou;
JER 44:22 Wste o KurioV den hdunhqh pleon na upoferh, ex aitiaV thV kakiaV twn ergwn saV, ex aitiaV twn bdelugmatwn, ta opoia eprattete× oqen h gh saV katestaqh erhmwsiV kai qamboV kai katara, aneu katoikou, wV thn hmeran tauthn.
JER 44:23 Epeidh equmiazete kai epeidh hmartanete eiV ton Kurion kai den uphkousate eiV thn fwnhn tou Kuriou oude periepathsate en tw nomw autou kai en toiV diatagmasin autou kai en toiV marturioiV autou, dia touto sunebh eiV esaV to kakon touto, wV thn hmeran tauthn.
JER 44:24 Kai eipen o IeremiaV proV panta ton laon kai proV pasaV taV gunaikaV, Akousate ton logon tou Kuriou, paV o IoudaV, o en th gh thV Aiguptou×
JER 44:25 outwV elalhsen o KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl, legwn, SeiV kai ai gunaikeV saV kai elalhsate dia tou stomatoV saV kai exetelesate dia thV ceiroV saV, legonteV, Qelomen exapantoV ekplhrwsei taV eucaV hmwn, taV opoiaV huchqhmen, na qumiazwmen eiV thn basilissan tou ouranou kai na kamnwmen spondaV eiV authn× exapantoV loipon qelete ekplhrwsei taV eucaV saV kai exapantoV qelete ektelesei taV eucaV saV.
JER 44:26 Dia touto akousate ton logon tou Kuriou, paV o IoudaV, oi katoikounteV en th gh thV Aiguptou× Idou, wmosa eiV to onoma mou to mega, legei KurioV, oti to onoma mou den qelei onomasqh pleon en tw stomati oudenoV androV tou Iouda, kaq' olhn thn ghn thV Aiguptou, wste na legh, Zh KurioV o QeoV.
JER 44:27 Idou, egw qelw epagrupnei ep' autouV eiV kakon kai ouci eiV kalon× kai panteV oi andreV tou Iouda oi en th gh thV Aiguptou qelousi katanalwqh en macaira kai en peinh, ewsou ekleiywsin.
JER 44:28 Oi de diaseswsmenoi apo thV macairaV, oligoi ton ariqmon, qelousin epistreyei ek ghV Aiguptou eiV ghn Iouda× kai panteV oi upoloipoi tou Iouda, oi apelqonteV eiV thn ghn thV Aiguptou dia na paroikhswsin ekei, qelousi gnwrisei tinoV logoV qelei plhrwqh, o emoV, h autwn.
JER 44:29 Kai touto qelei eisqai shmeion eiV saV, legei KurioV, oti egw qelw saV timwrhsei en tw topw toutw, dia na gnwrishte oti oi logoi mou qelousin exapantoV plhrwqh enantion saV eiV kakon×
JER 44:30 outw legei KurioV× Idou, egw qelw paradwsei ton Faraw-ouafrh, basilea thV Aiguptou, eiV thn ceira twn ecqrwn autou kai eiV thn ceira twn zhtountwn thn yuchn autou, kaqwV paredwka ton Sedekian basilea tou Iouda eiV thn ceira tou Naboucodonosor basilewV thV BabulwnoV, tou ecqrou autou kai zhtountoV thn yuchn autou.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.