Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Jeremiah 50

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

JER 50:1 [] O logoV, ton opoion elalhse KurioV kata thV BabulwnoV, kata thV ghV twn Caldaiwn, dia Ieremiou tou profhtou.
JER 50:2 Anaggeilate en toiV eqnesi kai khruxate kai uywsate shmaian× khruxate, mh kruyhte× eipate, Ekurieuqh h Babulwn, kathscunqh o Bhl, sunetribh o Merwdac× kathscunqhsan ta eidwla authV, sunetribhsan ta bdelugmata authV.
JER 50:3 Dioti apo borra anabainei eqnoV enantion authV, to opoion qelei katasthsei thn ghn authV erhmon, kai den qelei uparcei o katoikwn en auth× apo anqrwpou ewV kthnouV qelousi metatopisqh, qelousi fugei.
JER 50:4 En taiV hmeraiV ekeinaiV kai en tw kairw ekeinw, legei KurioV, qelousin elqei oi uioi Israhl, autoi kai oi uioi Iouda omou, badizonteV kai klaionteV× qelousin upagei kai zhthsei Kurion ton Qeon autwn.
JER 50:5 Qelousin erwthsei peri thV odou thV Siwn me ta proswpa autwn proV ekei, legonteV, Elqete kai aV enwqwmen meta tou Kuriou en diaqhkh aiwniw, htiV den qelei lhsmonhqh.
JER 50:6 O laoV mou egeine probata apolwlota× oi poimeneV autwn paretreyan autouV, perieplanhsan autouV eiV ta orh× uphgan apo orouV eiV bounon, elhsmonhsan thn mandran autwn.
JER 50:7 PanteV oi euriskonteV autouV katetrwgon autouV, kai oi ecqroi autwn eipon, Den ptaiomen, dioti hmarthsan eiV Kurion, thn katoikian thV dikaiosunhV× nai, eiV Kurion, thn elpida twn paterwn autwn.
JER 50:8 Fugete ek mesou thV BabulwnoV kai exelqete ek thV ghV twn Caldaiwn kai geinete wV krioi emprosqen poimniwn.
JER 50:9 [] Dioti idou, egw qelw egeirei kai anabibasei epi Babulwna sunagwghn eqnwn megalwn ek ghV borra, kai qelousi paratacqh enantion authV× ekeiqen qelei alwqh× ta belh autwn qelousin eisqai wV empeirou iscurou× den qelousin epistreyei kena.
JER 50:10 Kai h Caldaia qelei eisqai lafuron× panteV oi lehlatounteV authn qelousi cortasqh, legei KurioV.
JER 50:11 Epeidh hufrainesqe kai ekaucaqe, fqoreiV thV klhronomiaV mou, epeidh eskirtate wV damaliV epi clohV kai ecremetizete wV rwmaleoi ippoi,
JER 50:12 h mhthr saV kathscunqh sfodra× h gennhtria saV enetraph× idou, auth qelei eisqai h escath twn eqnwn, erhmoV, gh xhra kai abatoV.
JER 50:13 Ex aitiaV thV orghV tou Kuriou den qelei katoikhqh, alla qelei erhmwqh apasa× paV o diabainwn dia thV BabulwnoV qelei ekqambhqh kai surixei epi pasaiV taiV plhgaiV authV.
JER 50:14 Paratacqhte enantion thV BabulwnoV kuklw× panteV oi enteinonteV toxon, toxeusate kat' authV, mh feidesqe belwn× dioti hmarthsen eiV Kurion.
JER 50:15 Alalaxate ep' auth kuklw× paredwken eauthn× epesan ta qemelia authV, kathdafisqhsan ta teich authV× dioti touto einai h ekdikhsiV tou Kuriou× ekdikhqhte authn× kaqwV auth ekame, kamete eiV authn.
JER 50:16 Ekkoyate apo BabulwnoV ton speironta kai ton kratounta drepanon en kairw qerismou× apo proswpou thV exoloqreutikhV macairaV qelousin epistreyei ekastoV eiV ton laon autou, kai qelousi fugei ekastoV eiV thn ghn autou.
JER 50:17 O Israhl einai probaton planwmenon× leonteV ekunhghsan auto× prwtoV o basileuV thV AssuriaV katefagen auton× kai usteron outoV o Naboucodonosor, o basileuV thV BabulwnoV, katesuntriye ta osta autou.
JER 50:18 Dia touto outw legei o KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl× Idou, egw qelw timwrhsei ton basilea thV BabulwnoV kai thn ghn autou, kaqwV etimwrhsa ton basilea thV AssuriaV.
JER 50:19 Kai qelw apokatasthsei ton Israhl en th katoikia autou, kai qelei boskesqai ton Karmhlon kai thn Basan, kai h yuch autou qelei cortasqh epi to oroV Efraim kai Galaad.
JER 50:20 En taiV hmeraiV ekeinaiV kai en tw kairw ekeinw, legei KurioV, h anomia tou Israhl qelei zhthqh kai den qelei uparcei, kai ai amartiai tou Iouda kai den qelousin eureqh× dioti qelw sugcwrhsei osouV afhsw upoloipon.
JER 50:21 [] Anaba epi thn ghn twn katadunastwn, ep' authn kai epi touV katoikouV thV Fekwd× afanison kai exoloqreuson katopin autwn, legei KurioV, kai kame kata panta osa prosetaxa eiV se.
JER 50:22 Fwnh polemou en th gh kai suntrimma mega.
JER 50:23 PwV suneqlasqh kai sunetribh h sfura pashV thV ghV× pwV egeinen h Babulwn eiV qamboV metaxu twn eqnwn.
JER 50:24 Esthsa pagida eiV se, malista kai epiasqhV, Babulwn, kai su den egnwrisaV× eureqhV malista kai sunelhfqhV, dioti eiV ton Kurion antestaqhV.
JER 50:25 O KurioV hnoixe thn oploqhkhn autou kai exhgage to opla thV orghV autou× dioti to ergon touto ecei KurioV o QeoV twn dunamewn en th gh twn Caldaiwn.
JER 50:26 Elqete ep' authn apo twn peratwn× anoixate taV apoqhkaV authV× katasthsate authn wV swrouV kai exoloqreusate authn× aV mh meinh ex authV upoloipon.
JER 50:27 Sfaxate pantaV touV moscouV authV× aV katabwsin eiV sfaghn× ouai eiV autouV× dioti hlqen h hmera autwn, o kairoV thV episkeyewV autwn.
JER 50:28 Fwnh feugontwn kai diaswzomenwn apo thV ghV BabulwnoV, dia na anaggeilh en Siwn thn ekdikhsin Kuriou tou Qeou hmwn, thn ekdikhsin tou naou autou.
JER 50:29 Sugkalesate touV toxotaV epi Babulwna× panteV oi enteinonteV toxon, stratopedeusate kat' authV kuklw× mhdeiV ex authV aV mh diaswqh× antapodote eiV authn kata to ergon authV× kata panta osa ekame, kamete eiV authn× dioti uperhfaneuqh kata tou Kuriou, kata tou Agiou tou Israhl.
JER 50:30 Dia touto oi neoi authV qelousi pesei en taiV plateiaiV authV, kai panteV oi andreV authV oi polemistai qelousin apolesqh kat' ekeinhn thn hmeran, legei KurioV.
JER 50:31 Idou, egw eimai enantion sou, w ephrmenh, legei KurioV o QeoV twn dunamewn× dioti hlqen h hmera sou, o kairoV thV episkeyewV sou.
JER 50:32 Kai o ephrmenoV qelei proskoyei kai pesei, kai den qelei uparcei o anasthswn auton× kai qelw anayei pur en taiV polesin autou kai o qelei katafagei panta ta perix autou.
JER 50:33 [] Outw legei o KurioV twn dunamewn× oi uioi Israhl kai oi uioi Iouda katedunasteuqhsan omou× kai panteV oi aicmalwtisanteV autouV katekrathsan autouV× hrnhqhsan na apoluswsin autouV.
JER 50:34 Plhn o LutrwthV autwn einai IscuroV× KurioV twn dunamewn to onoma autou× qelei exapantoV diadikasei thn dikhn autwn, dia na anapaush thn ghn kai na taraxh touV katoikouV thV BabulwnoV.
JER 50:35 Macaira epi touV CaldaiouV, legei KurioV, kai epi touV katoikouV thV BabulwnoV kai epi touV megistanaV authV kai epi touV sofouV authV.
JER 50:36 Macaira epi touV yeudoprofhtaV kai qelousi parafronhsei× macaira epi touV iscurouV authV kai qelousi tromaxei.
JER 50:37 Macaira epi touV ippouV autwn kai epi taV amaxaV autwn kai epi panta ton summikton laon ton en mesw authV, kai qelousin eisqai wV gunaikeV× macaira epi touV qhsaurouV authV kai qelousi diarpacqh.
JER 50:38 Xhrasia epi ta udata authV, kai qelousi xhranqh× dioti einai gh twn gluptwn kai emwranqhsan en toiV eidwloiV autwn.
JER 50:39 Dia touto qhria kai ailouroi qelousi katoikhsei ekei kai strouqokamhloi qelousi katoikhsei en auth kai den qelei katoikhqh pleon eiV ton aiwna× kai oudeiV qelei kataskhnwsei en auth eiV genean kai genean.
JER 50:40 KaqwV katestreyen o QeoV ta Sodoma kai ta Gomorra kai ta plhsiocwra autwn, legei KurioV, outwV anqrwpoV den qelei katoikhsei ekei oude uioV anqrwpou qelei paroikhsei en auth.
JER 50:41 Idou, laoV qelei elqei apo borra kai eqnoV mega, kai basileiV polloi qelousin egerqh apo twn escatwn thV ghV.
JER 50:42 Toxon kai logchn qelousi kratei× einai sklhroi kai anileoi× h fwnh autwn hcei wV qalassa, kai epibainousin epi ippouV, paratetagmenoi wV andreV eiV polemon, enantion sou, qugathr BabulwnoV.
JER 50:43 Hkousen o baileuV thV BabulwnoV thn fhmhn autwn kai ai ceireV autou pareluqhsan× stenocwria sunelaben auton, wdineV wV tiktoushV.
JER 50:44 Idou, qelei anabh wV lewn apo tou fruagmatoV tou Iordanou enantion thV katoikiaV tou dunatou× all' egw tacewV qelw ekdiwxei autouV ap' authV× kai ostiV einai o eklektoV sou, touton qelw katasthsei ep' authn× dioti tiV omoioV mou; kai tiV qelei antistaqh eiV eme; kai tiV einai o poimhn ekeinoV, ostiV qelei staqh kata proswpon mou;
JER 50:45 Dia touto akousate thn boulhn tou Kuriou, thn opoian ebouleuqh kata thV BabulwnoV, kai touV logismouV autou, touV opoiouV elogisqh kata thV ghV twn Caldaiwn× exapantoV kai ta elacista tou poimniou qelousi katasurei autouV× exapantoV h katoikia autwn qelei erhmwqh met' autwn.
JER 50:46 Apo tou hcou thV alwsewV thV BabulwnoV eseisqh h gh, kai h kraugh hkousqh en toiV eqnesi.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.