Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Jeremiah 31

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

JER 31:1 [] En tw autw kairw, legei KurioV, qelw eisqai o QeoV paswn twn oikogeneiwn tou Israhl kai autoi qelousin eisqai laoV mou.
JER 31:2 Outw legei KurioV× O laoV o enapoleifqeiV apo thV macairaV eurhke carin en th erhmw× o Israhl uphge na eurh anapausin.
JER 31:3 O KurioV efanh palaioqen eiV eme, legwn, Nai, se hgaphsa agaphsin h aiwnion× dia touto se eilkusa me eleoV.
JER 31:4 Palin qelw se oikodomhsei kai qeleiV oikodomhqh, parqene tou Israhl× qeleiV euprepisqh palin me ta tumpana sou kai qeleiV exercesqai eiV touV corouV twn agallomenwn.
JER 31:5 QeleiV futeusei palin ampelwnaV epi twn orewn thV SamareiaV× oi futeutai qelousi futeusei kai qelousi trwgei ton karpon.
JER 31:6 Dioti qelei eisqai hmera, kaq' hn oi fulakeV epi tou orouV Efraim qelousi fwnazei, Shkwqhte kai aV anabwmen eiV thn Siwn proV Kurion ton Qeon hmwn.
JER 31:7 Dioti outw legei KurioV× Yallete en agalliasei dia ton Iakwb kai alalaxate dia thn kefalhn twn eqnwn× khruxate, ainesate kai eipate, Swson, Kurie, ton laon sou to upoloipon tou Israhl.
JER 31:8 Idou egw qelw ferei autouV ek thV ghV tou borra, kai qelw sunaxei autouV apo twn escatwn thV ghV, kai met' autwn ton tuflon kai ton cwlon, thn egkuon kai thn gennwsan omou× sunaqroisma mega qelei epistreyei entauqa.
JER 31:9 Meta klauqmou qelousin elqei kai meta dehsewn qelw epanaferei autouV× qelw odhghsei autouV para potamouV udatwn di' euqeiaV odou, kaq' hn den qelousi proskoyei× dioti eimai pathr eiV ton Israhl kai o Efraim einai o prwtotokoV mou.
JER 31:10 [] Akousate, eqnh, ton logon tou Kuriou, kai anaggeilate eiV taV nhsouV taV makran kai eipate, O diaskorpisaV ton Israhl qelei sunaxei auton kai qelei fulaxei auton wV o boskoV to poimnion autou.
JER 31:11 Dioti o KurioV exhgorase ton Iakwb kai elutrwsen auton ek ceiroV tou dunatwterou autou.
JER 31:12 Kai qelousin elqei kai yallei epi tou uyouV thV Siwn, kai qelousi surreusei eiV ta agaqa tou Kuriou, eiV siton kai eiV oinon kai eiV elaion kai eiV ta gennhmata twn probatwn kai twn bown, kai h yuch autwn qelei eisqai wV paradeisoV peripotizomenoV× kai pantelwV den qelousi luphqh pleon.
JER 31:13 Tote qelei carh h parqenoV en tw corw, kai oi neoi kai oi geronteV omou× kai qelw streyei to penqoV autwn eiV caran kai qelw parhgorhsei autouV kai eufranei autouV meta thn qliyin autwn.
JER 31:14 Kai qelw cortasei thn yuchn twn ierewn apo pacuthtoV, kai o laoV mou qelei cortasqh apo twn agaqwn mou, legei KurioV.
JER 31:15 Outw legei KurioV× Fwnh hkousqh en Rama, qrhnoV, klauqmoV, odurmoV× h Rachl, klaiousa ta tekna authV, den hqele na parhgorhqh dia ta tekna authV, dioti den uparcousin.
JER 31:16 Outw legei KurioV× Pauson thn fwnhn sou apo klauqmou kai touV ofqalmouV sou apo dakruwn× dioti to ergon sou qelei antameifqh, legei KurioV× kai qelousin epistreyei ek thV ghV tou ecqrou.
JER 31:17 Kai einai elpiV eiV ta escata sou, legei KurioV, kai ta tekna sou qelousin epistreyei eiV ta oria autwn.
JER 31:18 [] Hkousa twonti ton Efraim legonta en odurmoiV, Me epaideusaV, kai epaideuqhn wV moscoV adamastoV× epistreyon me kai qelw epistreyei× dioti su eisai KurioV o QeoV mou×
JER 31:19 bebaiwV afou epestreya, metenohsa, kai afou edidacqhn, ektuphsa epi ton mhron mou× hscunqhn kai malista hruqriasa, dioti ebastasa to oneidoV thV neothtoV mou.
JER 31:20 O Efraim einai uioV agaphtoV eiV eme; paidion filtaton; dioti afou elalhsa enantion autou, pantote enqumoumai auton, dia touto ta splagcna mou hcousi di' auton× qelw bebaiwV splagcnisqh auton, legei KurioV.
JER 31:21 Sthson shmeia thV odou, kame eiV seauton swrouV uyhlouV× proshlwson thn kardian sou eiV thn lewforon, eiV thn odon di' hV uphgeV× epistreyon, parqene tou Israhl, epistreyon eiV autaV taV poleiV sou.
JER 31:22 EwV pote qeleiV periferesqai, qugathr apostatria; dioti o KurioV epoihse neon pragma en th gh× Gunh qelei perikuklwsei andra.
JER 31:23 Outw legei o KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl× Eti qelousi legei ton logon touton en th gh tou Iouda kai en taiV polesin autou, otan epistreyw thn aicmalwsian autwn, O KurioV na se euloghsh, katoikia dikaiosunhV, oroV agiothtoV.
JER 31:24 Kai qelousi katoikhsei en auth o IoudaV kai pasai ai poleiV autou omou, oi gewrgoi kai oi exercomenoi meta twn poimniwn×
JER 31:25 dioti ecortasa thn eklelumenhn yuchn kai eneplhsa pasan teqlimmenhn yuchn.
JER 31:26 Dia touto exupnhsa kai eqewrhsa, kai o upnoV mou estaqh glukuV eiV eme.
JER 31:27 [] Idou, ercontai hmerai, legei KurioV, kai qelw speirei ton oikon Israhl kai ton oikon Iouda me sperma anqrwpou kai me sperma kthnouV.
JER 31:28 Kai kaqwV egrhgoroun ep' autouV dia na ekrizonw kai na kataskaptw kai na katedafizw kai na katastrefw kai na kataqlibw, outw qelw grhgorhsei ep' autouV dia na anoikodomw kai na futeuw, legei KurioV.
JER 31:29 En taiV hmeraiV ekeinaiV den qelousi legei pleon, Oi patereV efagon omfaka kai oi odonteV twn teknwn hmwdiasan×
JER 31:30 all' ekastoV qelei apoqnhskei dia thn anomian autou× paV anqrwpoV, ostiV fagh ton omfaka, toutou oi odonteV qelousin aimwdiasei.
JER 31:31 Idou, ercontai hmerai, legei KurioV, kai qelw kamei proV ton oikon Israhl kai proV ton oikon Iouda diaqhkhn nean×
JER 31:32 ouci kata thn diaqhkhn, thn opoian ekamon proV touV pateraV autwn, kaq' hn hmeran epiasa autouV apo thV ceiroV dia na exagagw autouV ek ghV Aiguptou× dioti autoi parebhsan thn diaqhkhn mou kai egw apestrafhn autouV, legei KurioV×
JER 31:33 all' auth qelei eisqai h diaqhkh, thn opoian qelw kamei proV ton oikon Israhl× meta taV hmeraV ekeinaV, legei KurioV, qelw qesei ton nomon mou eiV ta endomuca autwn kai qelw grayei auton en taiV kardiaiV autwn× kai qelw eisqai QeoV autwn kai autoi qelousin eisqai laoV mou.
JER 31:34 Kai den qelousi didaskei pleon ekastoV ton plhsion autou kai ekastoV ton adelfon autou, legwn, Gnwrisate ton Kurion× dioti panteV outoi qelousi me gnwrizei apo mikrou autwn ewV megalou autwn, legei KurioV× dioti qelw sugcwrhsei thn anomian autwn kai thn amartian autwn den qelw enqumeisqai pleon.
JER 31:35 [] Outw legei KurioV, o didouV ton hlion eiV fwV thV hmeraV, taV diataxeiV thV selhnhV kai twn asterwn eiV fwV thV nuktoV, o tarattwn thn qalassan, kai ta kumata authV bombousi× KurioV twn dunamewn to onoma autou×
JER 31:36 Ean ai diataxeiV autai ekleiywsin ap' emprosqen mou, legei KurioV, tote kai to sperma tou Israhl qelei pausei apo tou na hnai eqnoV enwpion mou pasaV taV hmeraV.
JER 31:37 Outw legei KurioV× Ean o ouranoV anw dunatai na metrhqh kai ta qemelia thV ghV katw na exicniasqwsi, tote kai egw qelw aporriyei pan to sperma tou Israhl dia panta osa epraxan, legei KurioV.
JER 31:38 Idou, ercontai hmerai, legei KurioV, kai h poliV qelei oikodomhqh eiV ton Kurion apo tou purgou Ananehl ewV thV pulhV thV gwniaV.
JER 31:39 Kai scoinion diametrhsewV qelei exelqei eti apenanti authV epi ton lofon Garhb kai qelei perielqei ewV Goaq.
JER 31:40 Kai pasa h koilaV twn ptwmatwn kai thV stakthV kai panteV oi agroi ewV tou ceimarrou Kedrwn, ewV thV gwniaV thV pulhV twn ippwn proV anatolaV, qelousin eisqai agioi eiV ton Kurion× den qelei pleon ekrizwqh oude katastrafh eiV ton aiwna.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.