Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Jeremiah 48

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

JER 48:1 [] Kata tou Mwab. Outw legei o KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl× Ouai eiV thn Nebw× dioti apwlesqh× h Kiriaqaim kathscunqh, ekurieuqh× h Misgab kathscunqh kai etromaxe.
JER 48:2 den qelei eisqai pleon kauchma eiV ton Mwab× en Esebwn kakon ebouleuqhsan enantion authV× Elqete kai aV exaleiywmen authn apo tou na hnai eqnoV× kai su, Madmen, qeleiV katedafisqh× macaira qelei se katadiwxei.
JER 48:3 Fwnh kraughV apo Oronaim, lehlasia kai suntrimma mega.
JER 48:4 O Mwab sunetribh× ta paidia autou exepemyan kraughn.
JER 48:5 Dioti eiV thn anabasin thV Loueiq qelei uywqh klauqmoV epi klauqmon, epeidh eiV thn katabasin tou Oronaim hkousan oi ecqroi kraughn suntrimmatoV.
JER 48:6 Fugete, swsate thn zwhn saV, kai genesqe wV agriomurikh en th erhmw.
JER 48:7 Dioti, epeidh hlpisaV epi ta ocurwmata sou kai epi touV qhsaurouV sou, kai su autoV qeleiV piasqh× kai o CemwV qelei exelqei eiV aicmalwsian, oi iereiV autou kai oi arconteV autou omou.
JER 48:8 Kai qelei elqei epi pasan polin o exoloqreuthV, kai poliV den qelei ekfugei× h koilaV oti qelei apolesqh kai h pedinh qelei afanisqh, kaqwV eipe KurioV.
JER 48:9 Dote pterugaV eiV ton Mwab, dia na petaxh kai na ekfugh× dioti ai poleiV autou qelousin erhmwqh, cwriV na uparch o katoikwn en autaiV.
JER 48:10 EpikataratoV o poiwn to ergon tou Kuriou amelwV× kai epikataratoV o aposurwn thn macairan autou apo aimatoV.
JER 48:11 O Mwab estaqh ataracoV ek neothtoV autou kai anepaueto epi thn trugian autou kai den exekenwqh apo aggeion eiV aggeion oude uphgen eiV aicmalwsian× dia touto h geusiV autou emeinen eiV auton, kai h osmh autou den meteblhqh.
JER 48:12 Dia touto, idou, ercontai hmerai, legei KurioV, kai qelw aposteilei ep' auton metatopistaV kai qelousi metatopisei auton× kai qelousin ekkenwsei ta aggeia autou kai suntriyei touV piqouV autou.
JER 48:13 Kai o Mwab qelei aiscunqh dia ton CemwV, kaqwV hscunqh o oikoV Israhl dia thn Baiqhl thn elpida autwn.
JER 48:14 [] PwV legete, HmeiV eimeqa iscuroi kai andreV dunatoi eiV polemon;
JER 48:15 O Mwab elehlathqh, kai epurpolhqhsan ai poleiV autou, kai oi eklektoi neoi autou katebhsan eiV sfaghn, legei o BasileuV, tou opoiou to onoma einai o KurioV twn dunamewn.
JER 48:16 H sumfora tou Mwab plhsiazei na elqh, kai h qliyiV autou speudei sfodra.
JER 48:17 PanteV oi kuklw autou, qrhnhsate auton× kai panteV oi gnwrizonteV to onoma autou, eipate, PwV sunetribh h dunath rabdoV, h endoxoV bakthria.
JER 48:18 Qugathr, h katoikousa en Daibwn, kataba apo thV doxhV kai kaqhson en anudrw× dioti o lehlathV tou Mwab anabainei epi se kai qelei afanisei ta ocurwmata sou.
JER 48:19 H katoikousa en Arohr, sthqi plhsion thV odou kai parathrhson× erwthson ton feugonta kai thn diaswzomenhn kai eipe, Ti egeinen;
JER 48:20 O Mwab kathscunqh× dioti sunetribh× ololuxon kai bohson. anaggeilate eiV Arnwn oti o Mwab elehlathqh,
JER 48:21 kai krisiV hlqen epi thn ghn thV pedinhV, epi Wlwn kai epi Iaasa kai epi Mhfaaq,
JER 48:22 kai epi Daibwn kai epi Nebw kai epi Baiq-deblaqaim,
JER 48:23 kai epi Kiriaqaim kai epi Baiq-gamoul kai epi Baiq-mewn,
JER 48:24 kai epi Keriwq kai epi Bosorra kai epi pasaV taV poleiV thV ghV Mwab, taV makran kai taV egguV.
JER 48:25 To keraV tou Mwab suneqlasqh kai o braciwn autou sunetribh, legei KurioV.
JER 48:26 Mequsate auton× dioti emegalunqh kata tou Kuriou× kai o Mwab qelei kulisqh eiV ton emeton autou kai qelei eisqai eiV gelwta kai autoV.
JER 48:27 Dioti mhpwV o Israhl den estaqh gelwV eiV se; mhpwV eureqh metaxu kleptwn; dioti osakiV omileiV peri autou, skirtaV upo caraV.
JER 48:28 Katoikoi tou Mwab, katalipete taV poleiV kai katoikhsate en petra kai genesqe wV peristera fwleuousa eiV ta plagia tou stomatoV tou sphlaiou.
JER 48:29 Hkousamen thn uperhfanian tou Mwab, tou kaq' uperbolhn uperhfanou× thn uyhlofrosunhn autou kai thn alazoneian autou kai thn uperhfanian autou kai thn eparsin thV kardiaV autou.
JER 48:30 Egw gnwrizw thn manian autou, legei KurioV, plhn ouci outw× ta yeudh autou den qelousi telesforhsei.
JER 48:31 Dia touto qelw ololuxei dia ton Mwab kai qelw anabohsei dia olon ton Mwab× qelousi qrhnologhsei dia touV andraV thV Kir-ereV.
JER 48:32 Ampele thV Sibma, qelw klausei dia se uper ton klauqmon thV Iazhr× ta klhmata sou dieperaaan thn qalassan, efqasan ewV thV qalasshV thV Iazhr× o lehlathV epepesen epi to qeroV sou kai epi ton trughton sou.
JER 48:33 Kai cara kai agalliasiV exhleifqh apo thV karpoforou pediadoV kai apo thV ghV Mwab× kai afhresa ton oinon apo twn lhnwn× oudeiV qelei lhnopathsei alalazwn× alalagmoV den qelei akousqh.
JER 48:34 Dia thn kraughn thV Esebwn, htiV efqasen ewV Elealh kai ewV IaaV, autoi edwkan thn fwnhn autwn apo Shgwr ewV Oronaim wV damaliV triethV× dioti kai ta udata tou Nimreim qelousin ekleiyei.
JER 48:35 Kai qelw pausei en tw Mwab, legei KurioV, ton prosferonta olokautwma eiV touV uyhlouV topouV kai ton qumiazonta eiV touV qeouV autou.
JER 48:36 Dia touto h kardia mou qelei bombhsei dia ton Mwab wV auloV kai h kardia mou qelei bombhsei wV auloV dia touV andraV thV Kir-ereV× dioti ta apokthqenta eiV authn agaqa apwlesqhsan.
JER 48:37 Dioti pasa kefalh qelei eisqai falakra kai paV pwgwn exurismenoV× epi pasaV taV ceiraV qelousin eisqai entomai kai epi thn osfun sakkoV.
JER 48:38 Epi panta ta dwmata tou Mwab kai epi pasaV taV plateiaV autou qrhnoV qelei eisqai× dioti sunetriya ton Mwab wV skeuoV en w den uparcei cariV, legei KurioV.
JER 48:39 Ololuxate, legonteV, PwV sunetribh× pwV o Mwab estreye ta nwta en kataiscunh× outwV o Mwab qelei eisqai gelwV kai frikh eiV pantaV touV peri auton.
JER 48:40 Dioti outw legei KurioV× Idou, qelei petaxei wV aetoV, kai qelei aplwsei taV pterugaV autou epi ton Mwab.
JER 48:41 H Keriwq ekurieuqh kai ta ocurwmata epiasqhsan, kai ai kardiai twn iscurwn tou Mwab qelousin eisqai kat' ekeinhn thn hmeran wV kardia gunaikoV koiloponoushV.
JER 48:42 Kai o Mwab qelei exaleifqh apo tou na hnai laoV, dioti emegalunqh kata tou Kuriou.
JER 48:43 FoboV kai lakkoV kai pagiV qelousin eisqai epi se, katoike tou Mwab, legei KurioV.
JER 48:44 O ekfugwn apo tou fobou qelei pesei eiV ton lakkon, kai o anabaV ek tou lakkou qelei piasqh en th pagidi× dioti qelw ferei ep' auton, epi ton Mwab, to etoV thV episkeyewV autwn, legei KurioV.
JER 48:45 Oi fugonteV estaqhsan upo thn skian thV Esebwn htonhmenoi× pur omwV qelei exelqei ex Esebwn kai flox ek mesou thV Shwn, kai qelei katafagei to orion tou Mwab kai thn akropolin twn qorubountwn polemistwn.
JER 48:46 Ouai eiV se, Mwab× o laoV tou CemwV apwlesqh× dioti oi uioi sou epiasqhsan aicmalwtoi kai ai qugatereV sou aicmalwtoi.
JER 48:47 All' egw qelw epistreyei thn aicmalwsian tou Mwab en taiV escataiV hmeraiV, legei KurioV. Mecri toutou h krisiV tou Mwab.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.