Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Jeremiah 51

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

JER 51:1 [] Outw legei KurioV× Idou, egw egeirw anemon fqoropoion epi thn Babulwna kai epi touV katoikouV authV touV uywsantaV thn kardian autwn kat' emou.
JER 51:2 Kai qelw exaposteilei epi thn Babulwna likmhtaV kai qelousin eklikmhsei authn kai ekkenwsei thn ghn authV× dioti en th hmera thV sumforaV kukloqen qelousin eisqai enantion authV.
JER 51:3 ToxothV epi toxothn aV enteinh to toxon autou kai epi ton pepoiqota epi ton qwraka autou× kai mh feidesqe touV neouV authV× exoloqreusate apan to strateuma authV.
JER 51:4 Kai oi traumatiai qelousi pesei en th gh twn Caldaiwn kai oi katakekenthmenoi en taiV odoiV authV.
JER 51:5 Dioti o Israhl den egkateleifqh oude o IoudaV para tou Qeou autou, para tou Kuriou twn dunamewn, an kai h gh autwn eneplhsqh anomiaV enantion tou Agiou tou Israhl.
JER 51:6 Fugete ek mesou thV BabulwnoV kai diaswsate ekastoV thn yuchn autou× mh apolesqhte en th anomia authV× dioti einai kairoV ekdikhsewV tou Kuriou× antapodoma autoV antapodidei eiV authn.
JER 51:7 H Babulwn estaqh pothrion crusoun en th ceiri tou Kuriou, mequon pasan thn ghn× apo tou oinou authV epion ta eqnh× dia touto ta eqnh parefronhsan.
JER 51:8 Epesen exaifnhV h Babulwn kai sunetribh× ololuzete di' authn× labete balsamon dia ton ponon authV, iswV iatreuqh.
JER 51:9 Meteceirisqhmen iatrika dia thn Babulwna alla den iatreuqh× egkataleiyate authn, kai aV apelqwmen ekastoV eiV thn ghn autou× dioti h krisiV authV efqasen eiV ton ouranon kai uywqh ewV tou sterewmatoV.
JER 51:10 O KurioV efanerwse thn dikaiosunhn hmwn× elqete kai aV dihghqwmen en Siwn to ergon Kuriou tou Qeou hmwn.
JER 51:11 Stilbwsate ta belh× puknwsate taV aspidaV× o KurioV hgeire to pneuma twn basilewn twn Mhdwn× dioti o skopoV autou einai enantion thV BabulwnoV, dia na exoloqreush authn× epeidh h ekdikhsiV tou Kuriou einai ekdikhsiV tou naou autou.
JER 51:12 Uywsate shmaian epi ta teich thV BabulwnoV, endunamwsate thn frouran, sthsate fulakaV, etoimasate enedraV× dioti o KurioV kai ebouleuqh kai qelei ektelesei ekeino, to opoion elalhsen enantion twn katoikwn thV BabulwnoV.
JER 51:13 W h katoikousa epi udatwn pollwn, h plhrhV qhsaurwn, hlqe to teloV sou, to peraV thV pleonexiaV sou.
JER 51:14 O KurioV twn dunamewn wmosen eiV eauton, legwn, ExapantoV qelw se gemisei apo anqrwpwn wV apo akridwn, kai qelousin ekpemyei alalagmon enantion sou.
JER 51:15 AutoV epoihse thn ghn en th dunamei autou, esterewse thn oikoumenhn en th sofia autou kai exeteine touV ouranouV en th sunesei autou.
JER 51:16 Otan ekpemph thn fwnhn autou, sunistatai plhqoV udatwn en ouranoiV, kai anagei nefelaV apo twn akrwn thV ghV× kamnei astrapaV dia brochn kai exagei anemon ek twn qhsaurwn autou.
JER 51:17 PaV anqrwpoV emwranqh upo thV gnwsewV autou× paV cwneuthV kathscunqh apo twn gluptwn× dioti yeudoV einai to cwneuton autou kai pnoh en autw den uparcei.
JER 51:18 MataiothV tauta, ergon planhV× en kairw episkeyewV autwn qelousin apolesqh.
JER 51:19 H meriV tou Iakwb den einai wV auta, dioti autoV einai o plasaV ta panta× kai o Israhl einai h rabdoV thV klhronomiaV autou× KurioV twn dunamewn to onoma autou.
JER 51:20 Su hso pelekuV mou, opla polemou, kai dia sou sunetriya eqnh kai dia sou exwloqreusa basileia×
JER 51:21 kai dia sou sunetriya ippon kai anabathn autou, kai dia sou sunetriya amaxan kai anabathn authV×
JER 51:22 kai dia sou sunetriya andra kai gunaika, kai dia sou sunetriya geronta kai neon, kai dia sou sunetriya neaniskon kai parqenon×
JER 51:23 kai dia sou sunetriya poimena kai poimnion autou, kai dia sou sunetriya gewrgon kai zeugoV autou× kai dia sou sunetriya strathgouV kai arcontaV.
JER 51:24 Kai qelw antapodwsei epi thn Babulwna kai epi pantaV touV katoikouV thV CaldaiaV pasan thn kakian autwn, thn opoian epraxan en Siwn enwpion saV, legei KurioV.
JER 51:25 Idou, egw eimai enantion sou, oroV fqoropoion, legei KurioV, to opoion fqeireiV pasan thn ghn× kai qelw ekteinei thn ceira mou epi se kai qelw se katakulisei apo twn bracwn kai se katasthsei oroV purikauston.
JER 51:26 Kai den qelousi labei apo sou liqon dia gwnian oude liqon dia qemelia, alla qeleiV eisqai erhmwsiV aiwnia, legei KurioV.
JER 51:27 Uywsate shmaian epi thn ghn, salpisate salpigga en toiV eqnesin, etoimasate eqnh kat' authV, paraggeilate kat' authV, eiV ta basileia tou Ararat, tou Minni kai tou Ascenaz× katasthsate ep' authn archgouV× anabibasate ippouV wV akridaV orqotricaV.
JER 51:28 Etoimasate kat' authV eqnh, touV basileiV twn Mhdwn, touV strathgouV authV kai pantaV touV arcontaV authV kai pasan thn ghn thV epikrateiaV authV.
JER 51:29 Kai h gh qelei seisqh kai stenaxei× dioti h boulh tou Kuriou qelei ektelesqh kata thV BabulwnoV, dia na katasthsh thn ghn thV BabulwnoV erhmon, aneu katoikou.
JER 51:30 Oi iscuroi thV BabulwnoV exelipon apo tou na polemwsin, emeinan en toiV ocurwmasin× h dunamiV autwn exelipen× egeinan wV gunaikeV× ekausan taV katoikiaV authV× oi mocloi authV sunetribhsan.
JER 51:31 TacudromoV qelei dramei eiV apanthsin tacudromou kai mhnuthV eiV apanthsin mhnutou, dia na anaggeilwsi proV ton basilea thV BabulwnoV oti h poliV autou hlwqh apo twn akrwn authV,
JER 51:32 kai oti ai diabaseiV epiasqhsan, kai katekausan en puri touV kalamwnaV, kai oi andreV tou polemou katetromaxan.
JER 51:33 Dioti outw legei o KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl. H qugathr thV BabulwnoV einai wV alwnion, kairoV einai na katapathqh× eti oligon kai qelei elqei o kairoV tou qerismou authV.
JER 51:34 Naboucodonosor o basileuV thV BabulwnoV me katefage, me sunetriye, me katesthsen aggeion acrhston, me katepien wV drakwn, eneplhse thn koilian autou apo twn truferwn mou, me exwsen.
JER 51:35 H eiV eme kai eiV thn sarka mou adikia aV elqh epi thn Babulwna, qelei eipei h katoikousa thn Siwn× kai to aima mou epi touV katoikouV thV CaldaiaV, qelei eipei h Ierousalhm.
JER 51:36 Dia touto outw legei KurioV× Idou, egw qelw diadikasei thn dikhn sou kai qelw ekdikhsei thn ekdikhsin sou, kai qelw katasthsei thn qalassan authV xhran kai qelw xhranei thn phghn authV.
JER 51:37 Kai h Babulwn qelei eisqai eiV swrouV, katoikhthrion qwwn, qamboV kai surigmoV, aneu katoikou.
JER 51:38 Qelousi brucasqai omou wV leonteV, qelousin wruesqai wV skumnoi leontwn.
JER 51:39 Qelw kamei autouV na qermanqwsin en toiV sumposioiV autwn, kai qelw mequsei autouV, dia na euqumhswsi kai na upnwswsin upnon aiwnion kai na mh exupnhswsi, legei KurioV.
JER 51:40 Qelw katabibasei autouV wV arnia eiV sfaghn, wV kriouV meta tragwn.
JER 51:41 PwV hlwqh h Shsac kai eqhreuqh to kauchma pashV thV ghV× pwV egeinen Babulwn qamboV en toiV eqnesin.
JER 51:42 H qalassa anebh epi thn Babulwna× katekalufqh upo tou plhqouV twn kumatwn authV.
JER 51:43 Ai poleiV authV katestaqhsan qamboV, gh anudroV kai abatoV gh, en h den katoikei oudeiV anqrwpoV oude uioV anqrwpou diercetai di' authV.
JER 51:44 Kai qelw timwrhsei ton Bhl en Babulwni kai ekbalei ek tou stomatoV autou osa katepie× kai ta eqnh den qelousi sunacqh pleon proV auton, kai auto to teicoV thV BabulwnoV qelei pesei.
JER 51:45 Lae mou, exelqete ek mesou authV kai swsate ekastoV thn yuchn autou apo thV orghV tou qumou tou Kuriou×
JER 51:46 mhpote h kardia saV caunwqh kai fobhqhte upo thV aggeliaV htiV qelei akousqh en th gh× qelei de elqei aggelia to en etoV, kai meta touto h aggelia to allo etoV, kai katadunasteia en th gh, exousiasthV enantion exousiastou.
JER 51:47 Dia touto, idou, ercontai hmerai kai qelw kamei ekdikhsin epi ta glupta thV BabulwnoV× kai pasa h gh authV qelei kataiscunqh kai panteV oi tetraumatismenoi authV qelousi pesei en tw mesw authV.
JER 51:48 Tote oi ouranoi kai h gh kai panta ta en autoiV qelousin alalaxei epi Babulwna× dioti oi exoloqreutai qelousin elqei ep' authn apo borra, legei KurioV.
JER 51:49 KaqwV h Babulwn ekame touV tetraumatismenouV tou Israhl na peswsin, outw kai en Babulwni qelousi pesei oi tetraumatismenoi pashV thV ghV.
JER 51:50 Oi ekfugonteV thn macairan, upagete, mh stekesqe× enqumhqhte ton Kurion makroqen, kai Ierousalhm aV anabh epi thn kardian saV.
JER 51:51 Kathscunqhmen, dioti hkousamen oneidismon× aiscunh katekaluye to proswpon hmwn× dioti eishlqon xenoi eiV to agiasthrion tou oikou tou Kuriou.
JER 51:52 Dia touto, idou, ercontai hmerai, legei KurioV, kai qelw kamei ekdikhsin epi ta glupta authV× kai kaq' olhn thn ghn authV oi tetraumatismenoi qelousin oimwzei.
JER 51:53 Kai an h Babulwn anabh ewV tou ouranou kai an ocurwsh to uyoV thV dunamewV authV, qelousin elqei par' emou exoloqreutai ep' authn, legei KurioV.
JER 51:54 Fwnh kraughV ercetai apo BabulwnoV kai suntrimmoV megaV ek ghV Caldaiwn,
JER 51:55 dioti o KurioV exwloqreuse thn Babulwna kai hfanisen ex authV thn megalhn fwnhn× ta de kumata ekeinwn hcousin× o qoruboV thV fwnhV autwn exakouetai wV udatwn pollwn×
JER 51:56 dioti o exoloqreuthV hlqen ep' authn, epi thn Babulwna, kai oi dunatoi authV sunelhfqhsan, ta toxa autwn sunetribhsan× epeidh KurioV o QeoV twn antapodosewn qelei exapantoV kamei antapodosin.
JER 51:57 Kai qelw mequsei touV hgemonaV authV kai touV sofouV authV, touV strathgouV authV kai touV arcontaV authV kai touV dunatouV authV× kai qelousi koimhqh upnon aiwnion kai den qelousin exupnhsei, legei o BasileuV, tou opoiou to onoma einai o KurioV twn dunamewn.
JER 51:58 Outw legei o KurioV twn dunamewn× ta platea teich thV BabulwnoV qelousin olotelwV kataskafh, kai ai pulai authV ai uyhlai qelousi katakah en puri, kai osa oi laoi ekopiasan qelousin eisqai eiV mathn, kai osa ta eqnh emocqhsan qelousin eisqai dia to pur.
JER 51:59 [] O logoV, ton opoion IeremiaV o profhthV prosetaxen eiV ton Seraian ton uion tou Nhriou uiou tou Maasiou, ote eporeueto meta tou Sedekiou basilewV tou Iouda eiV Babulwna, kata to tetarton etoV thV basileiaV autou× hto de o SeraiaV koitwnarchV.
JER 51:60 Egraye de o IeremiaV en eni bibliw panta ta kaka, ta opoia emellon na elqwsin epi thn Babulwna, pantaV touV logouV toutouV touV gegrammenouV kata thV BabulwnoV.
JER 51:61 Kai eipen o IeremiaV proV ton Seraian, Otan elqhV eiV thn Babulwna kai idhV kai anagnwshV pantaV touV logouV toutouV,
JER 51:62 tote qeleiV eipei, Kurie, su elalhsaV kata tou topou toutou, dia na exoloqreushV auton, wste na mh uparch o katoikwn en autw, apo anqrwpou ewV kthnouV, alla na hnai erhmwsiV aiwnia.
JER 51:63 Kai afou teleiwshV anaginwskwn to biblion touto, qeleiV desei ep' auto liqon kai riyei auto eiV to meson tou Eufratou×
JER 51:64 kai qeleiV eipei, Outw qelei buqisqh h Babulwn, kai den qelei shkwqh ek twn kakwn, ta opoia egw qelw ferei ep' authn× kai oi Babulwnioi qelousin exasqenhsei. Mecri toutou einai oi logoi tou Ieremiou.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.