Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Jeremiah 49

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

JER 49:1 [] Peri twn uiwn Ammwn. Outw legei KurioV× MhpwV den ecei uiouV o Israhl; den ecei klhronomon; dia ti o Malcom eklhronomhse thn Gad kai o laoV autou katoikei en taiV polesin ekeinou;
JER 49:2 Dia touto, idou, ercontai hmerai, legei KurioV, kai qelw kamei na akousqh en Rabba twn uiwn Ammwn qoruboV polemou× kai qelei eisqai swroV ereipiwn kai ai kwmai authV qelousi katakauqh en puri× tote o Israhl qelei klhronomhsei touV klhronomhsantaV auton, legei KurioV.
JER 49:3 Ololuxon, Esebwn, dioti h Gai elehlathqh× bohsate, ai kwmai thV Rabba, perizwsqhte sakkouV× qrhnhsate kai peridramete dia twn fragmwn× dioti o Malcom qelei upagei eiV aicmalwsian, oi iereiV autou kai oi arconteV autou omou.
JER 49:4 Dia ti kaucasai eiV taV koiladaV; h koilaV sou dierreuse, qugathr apostatria, htiV hlpizeV epi touV qhsaurouV sou, legousa, TiV qelei elqei enantion mou;
JER 49:5 Idou, egw ferw fobon epi se, legei KurioV o QeoV twn dunamewn, apo pantwn twn perioikwn sou× kai qelete diaskorpisqh ekastoV kata proswpon autou× kai den qelei uparcei o sunaxwn ton planwmenon.
JER 49:6 Kai meta tauta qelw epistreyei thn aicmalwsian twn uiwn Ammwn, legei KurioV.
JER 49:7 [] Peri tou Edwm. Outw legei o KurioV twn dunamewn× den einai pleon sofia en Qaiman; ecaqh h boulh apo twn sunetwn; efugen h sofia autwn;
JER 49:8 Fugete, strafhte, kamete topouV baqeiV dia katoikian, katoikoi thV Daidan× dioti qelw ferei ep' auton ton oleqron tou Hsau, ton kairon thV episkeyewV autou.
JER 49:9 Ean hrconto proV se trughtai, den hqelon afhsei epifullidaV; ean kleptai dia nuktoV, hqelon arpasei to arkoun eiV autouV.
JER 49:10 All' egw egumnwsa ton Hsau, anekaluya touV kruywnaV autou, kai den qelei dunhqh na krufqh× elehlathqh to sperma autou kai oi adelfoi autou kai oi geitoneV autou, kai autoV den uparcei.
JER 49:11 AfeV ta orfana sou× egw qelw zwogonhsei auta× kai ai chrai sou aV elpizwsin ep' eme.
JER 49:12 Dioti outw legei KurioV× Idou, ekeinoi eiV touV opoiouV den proshke na piwsin apo tou pothriou, twonti epion× kai su qeleiV meinei olwV atimwrhtoV; den qeleiV meinei atimwrhtoV all' exapantoV qeleiV piei.
JER 49:13 Dioti wmosa eiV emauton, legei KurioV, oti h Bosorra qelei eisqai eiV qamboV, eiV oneidoV, eiV erhmwsin kai eiV kataran× kai pasai ai poleiV authV qelousin eisqai erhmoi eiV ton aiwna.
JER 49:14 Hkousa aggelian para Kuriou kai mhnuthV apestalh proV ta eqnh, legwn, Sunacqhte kai elqete enantion authV kai shkwqhte eiV polemon.
JER 49:15 Dioti idou, qelw se kamei mikron metaxu twn eqnwn, eukatafronhton metaxu twn anqrwpwn.
JER 49:16 H tromerothV sou se hpathse kai h uperhfania thV kardiaV sou, su o katoikwn en toiV koilwmasi twn krhmnwn, o katecwn to uyoV twn bounwn× kai an uywshV thn fwlean sou wV o aetoV, kai ekeiqen qelw se katabibasei, legei KurioV.
JER 49:17 Kai o Edwm qelei eisqai eiV qamboV× paV o diabainwn di' autou qelei ekqambhqh kai qelei surixei epi pasaiV taiV plhgaiV autou.
JER 49:18 KaqwV katestrafhsan ta Sodoma kai ta Gomorra kai ta plhsiocwra autwn, legei KurioV, outwV anqrwpoV den qelei katoikhsei ekei oude uioV anqrwpou qelei paroikhsei ekei.
JER 49:19 Idou, qelei anabh wV lewn apo tou fruagmatoV tou Iordanou enantion thV katoikiaV tou dunatou× all' egw tacewV qelw ekdiwxei touton ap' authV× kai ostiV einai o eklektoV mou, touton qelw katasthsei ep' authn× dioti tiV omoioV mou; kai tiV qelei antistaqh eiV eme; kai tiV o poimhn ekeinoV, ostiV qelei staqh kata proswpon mou;
JER 49:20 Dia touto akousate thn boulhn tou Kuriou, thn opoian ebouleuqh kata tou Edwm, kai touV logismouV autou, touV opoiouV elogisqh kata twn katoikwn thV Qaiman× ExapantoV kai ta elacista tou poimniou qelousi katasurei autouV× exapantoV h katoikia autwn qelei erhmwqh met' autwn.
JER 49:21 Apo tou hcou thV alwsewV autwn eseisqh h gh× o hcoV thV fwnhV authV hkousqh en th Eruqra qalassh.
JER 49:22 Idou, qelei anabh kai petaxei wV aetoV, kai qelei aplwsei taV pterugaV autou epi Bosorran× kai en th hmera ekeinh h kardia twn iscurwn tou Edwm qelei eisqai wV kardia gunaikoV koiloponoushV.
JER 49:23 [] Peri thV Damaskou. Kathscunqh h Aimaq kai h Arfad× dioti hkousan kakhn aggelian× aneluqhsan× tarach einai en th qalassh× den dunatai na hsucash.
JER 49:24 H DamaskoV pareluqh, estrafh eiV fughn, kai tromoV katelaben authn× agwnia kai ponoi ekurieusan authn wV tiktoushV.
JER 49:25 PwV den enapeleifqh h poliV h euklehV, h poliV thV eufrosunhV mou.
JER 49:26 Dia touto oi neoi authV qelousi pesei en taiV plateiaiV authV, kai panteV oi andreV oi polemistai qelousin apolesqh kat' ekeinhn thn hmeran, legei o KurioV twn dunamewn.
JER 49:27 Kai qelw anayei pur en tw teicei thV Damaskou kai qelei katafagei ta palatia tou Ben-adad.
JER 49:28 [] Peri thV Khdar, kai peri twn basileiwn thV Aswr, ta opoia epataxe Naboucodonosor o basileuV thV BabulwnoV. Outw legei KurioV× Shkwqhte, anabhte proV thn Khdar kai lehlathsate touV uiouV thV anatolhV.
JER 49:29 Qelousi kurieusei taV skhnaV autwn kai ta poimnia autwn× qelousi labei eiV eautouV ta parapetasmata autwn kai pasan thn aposkeuhn autwn kai taV kamhlouV autwn× kai qelousi bohsei proV autouV, TromoV pantacoqen.
JER 49:30 Fugete, upagete makran, kamete topouV baqeiV dia katoikian, katoikoi thV Aswr, legei KurioV× dioti Naboucodonosor o basileuV thV BabulwnoV ebouleuqh boulhn enantion saV kai elogisqh logismouV enantion saV.
JER 49:31 Shkwqhte, anabhte eiV to hsucon eqnoV to katoikoun en asfaleia, legei KurioV× oitineV den ecousi pulaV oude moclouV alla katoikousi monoi×
JER 49:32 kai ai kamhloi autwn qelousin eisqai lehlasia kai to plhqoV twn kthnwn autwn lafuron× kai qelw diaskorpisei autouV eiV pantaV touV anemouV, proV touV katoikountaV en toiV apwtatoiV meresi× kai qelw epiferei ton oleqron autwn ek pantwn twn peratwn autwn, legei KurioV.
JER 49:33 Kai h Aswr qelei eisqai katoikia qwwn, erhmoV eiV ton aiwna× den qelei katoikei ekei anqrwpoV kai den qelei paroikei en auth uioV anqrwpou.
JER 49:34 [] O logoV tou Kuriou, o genomenoV proV Ieremian ton profhthn, kata thV Elam en th arch thV basileiaV tou Sedekiou basilewV tou Iouda, legwn,
JER 49:35 Outw legei o KurioV twn dunamewn× Idou, qelw suntriyei to toxon thV Elam, thn archn thV dunamewV autwn.
JER 49:36 Kai qelw ferei epi thn Elam touV tessaraV anemouV ek twn tessarwn akrwn tou ouranou, kai qelw diaskorpisei autouV eiV pantaV toutouV touV anemouV× kai den qelei eisqai eqnoV, opou oi dediwgmenoi thV Elam den qelousin elqei.
JER 49:37 Dioti qelw katatromaxei thn Elam emprosqen twn ecqrwn autwn kai emprosqen twn zhtountwn thn yuchn autwn× kai qelw epiferei kakon ep' autouV, ton qumon thV orghV mou, legei KurioV× kai qelw aposteilei thn macairan opisw autwn, ewsou analwsw autouV.
JER 49:38 Kai qelw sthsei ton qronon mou en Elam, kai qelw exoloqreusei ekeiqen basilea kai megistanaV, legei KurioV.
JER 49:39 Plhn en taiV escataiV hmeraiV qelw epistreyei thn aicmalwsian thV Elam, legei KurioV.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.