Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Jeremiah 32

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

JER 32:1 [] O logoV o genomenoV proV ton Ieremian para Kuriou en tw dekatw etei tou Sedekiou basilewV tou Iouda, to opoion hto to dekaton ogdoon etoV tou Naboucodonosor.
JER 32:2 Kai tote to strateuma tou basilewV thV BabulwnoV epoliorkei thn Ierousalhm× kai o IeremiaV o profhthV hto kekleismenoV en th aulh thV fulakhV, thV en tw oikw tou basilewV tou Iouda.
JER 32:3 Dioti SedekiaV o basileuV tou Iouda eice kleisei auton, legwn, Dia ti su profhteueiV legwn, Outw legei KurioV, Idou, egw qelw paradwsei thn polin tauthn eiV thn ceira tou basilewV thV BabulwnoV kai qelei kurieusei authn×
JER 32:4 kai SedekiaV o basileuV tou Iouda den qelei ekfugei ek thV ceiroV twn Caldaiwn, alla qelei bebaiwV paradoqh eiV thn ceira tou basilewV thV BabulwnoV kai qelei lalhsei met' autou stoma proV stoma kai oi ofqalmoi autou qelousin idei touV ofqalmouV autou×
JER 32:5 kai qelei ferei ton Sedekian eiV thn Babulwna kai ekei qelei eisqai, ewsou episkefqw auton, legei KurioV× kai ean polemhshte touV CaldaiouV, den qelete eudokimhsei.
JER 32:6 Kai eipen o IeremiaV, Egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,
JER 32:7 Idou, Anamehl, o uioV tou Salloum tou qeiou sou, qelei elqei proV se, legwn, Agorason eiV seauton ton agron mou ton en Anaqwq× dioti eiV se anhkei to dikaiwma exagoraV dia na agorashV auton.
JER 32:8 Kai hlqe proV eme Anamehl, o uioV tou qeiou mou, eiV thn aulhn thV fulakhV, kata ton logon tou Kuriou, kai eipe proV eme, Agorason, parakalw, ton agron mou ton en Anaqwq, ton en th gh Beniamin× dioti eiV se anhkei to dikaiwma thV klhronomiaV kai eiV se h exagora× agorason auton eiV seauton. Tote egnwrisa oti logoV Kuriou hto outoV.
JER 32:9 Kai hgorasa para tou Anamehl, uiou tou qeiou mou, ton agron ton en Anaqwq kai ezugisa proV auton ta crhmata, dekaepta siklouV arguriou.
JER 32:10 Kai egraya to sumfwnhtikon kai esfragisa kai ebalon marturaV kai ezugisa ta crhmata en th plastiggi.
JER 32:11 Kai elabon to sumfwnhtikon thV agoraV, to esfragismenon kata ton nomon kai thn sunhqeian kai to anoikton×
JER 32:12 kai edwka to sumfwnhtikon thV agoraV eiV ton Barouc ton uion tou Nhriou uiou tou Maasiou, emprosqen tou Anamehl uiou tou qeiou mou kai emprosqen twn marturwn twn upograyantwn to sumfwnhtikon thV agoraV, emprosqen pantwn twn Ioudaiwn twn kaqhmenwn en th aulh thV fulakhV.
JER 32:13 Kai prosetaxa ton Barouc emprosqen autwn, legwn,
JER 32:14 Outw legei o KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl× Labe ta sumfwnhtika tauta, to sumfwnhtikon touto thV agoraV kai to esfragismenon kai to sumfwnhtikon touto to anoikton× kai qeV auta eiV aggeion phlinon, dia na diamenwsin hmeraV pollaV.
JER 32:15 Dioti outw legei o KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl× Oikiai kai agroi kai ampeloi qelousin apokthqh palin en tauth th gh.
JER 32:16 [] Afou de edwka to sumfwnhtikon, thV agoraV eiV ton Barouc ton uion tou Nhriou proshuchqhn eiV ton Kurion, legwn,
JER 32:17 W Kurie Qee× idou, su ekameV ton ouranon kai thn ghn en th dunamei sou th megalh kai en tw bracioni sou tw exhplwmenw× den einai ouden pragma duskolon eiV se.
JER 32:18 KamneiV eleoV eiV ciliadaV kai antapodideiV thn anomian twn paterwn eiV ton kolpon twn teknwn autwn met' autouV× o QeoV o megaV, o iscuroV, KurioV twn dunamewn to onoma autou,
JER 32:19 megaV en boulh kai dunatoV en ergoiV× dioti oi ofqalmoi sou einai anewgmenoi epi pasaV taV odouV twn uiwn twn anqrwpwn, dia na dwshV eiV ekaston kata taV odouV autou kai kata ton karpon twn ergwn autou×
JER 32:20 ostiV ekameV shmeia kai terata en th gh thV Aiguptou, gnwsta ewV thV hmeraV tauthV, kai en Israhl kai en anqrwpoiV× kai ekameV eiV seauton onoma, wV thn hmeran tauthn.
JER 32:21 kai exhgageV ton laon sou ton Israhl ek ghV Aiguptou me shmeia kai me terata kai me krataian ceira kai me braciona exhplwmenon kai me tromon megan×
JER 32:22 kai edwkaV eiV autouV thn ghn tauthn, thn opoian wmosaV proV touV pateraV autwn na dwshV eiV autouV, ghn reousan gala kai meli×
JER 32:23 kai eishlqon kai eklhronomhsan authn× alla den uphkousan eiV thn fwnhn sou oude periepathsan en tw nomw sou× den ekamon ouden ek pantwn osa prosetaxaV eiV autouV na kamwsi× dia touto epefereV ep' autouV apan touto to kakon.
JER 32:24 Idou, ta carakwmata efqasan eiV thn polin, dia na kurieuswsin authn× kai h poliV edoqh eiV thn ceira twn Caldaiwn twn polemountwn kat' authV, ex aitiaV thV macairaV kai thV peinhV kai tou loimou× kai o, ti elalhsaV, egeine× kai idou, blepeiV×
JER 32:25 kai su eipaV proV eme, Kurie Qee, Agorason eiV seauton ton agron di' arguriou kai parasthson marturaV× kai h poliV edoqh eiV thn ceira twn Caldaiwn.
JER 32:26 [] Kai egeine logoV Kuriou proV ton Ieremian, legwn,
JER 32:27 Idou, egw eimai KurioV o QeoV pashV sarkoV× einai ti pragma duskolon eiV eme;
JER 32:28 dia touto outw legei KurioV× Idou, qelw paradwsei thn polin tauthn eiV thn ceira twn Caldaiwn kai eiV thn ceira tou Naboucodonosor basilewV thV BabulwnoV, kai qelei kurieusei authn×
JER 32:29 kai oi Caldaioi oi polemounteV kata thV polewV tauthV qelousin elqei kai balei pur eiV thn polin tauthn kai katakausei authn kai taV oikiaV, epi ta dwmata twn opoiwn equmiazon eiV ton Baal kai ekamnon spondaV eiV allouV qeouV, dia na me parorgiswsi.
JER 32:30 Dioti oi uioi Israhl kai oi uioi Iouda kakon monon ekamnon enwpion mou ek neothtoV autwn× dioti oi uioi Israhl allo den ekamnon, para na me parorgizwsi dia twn ergwn twn ceirwn autwn, legei KurioV.
JER 32:31 Dioti h poliV auth estaqh eiV eme ereqismoV thV orghV mou kai tou qumou mou, af' hV hmeraV wkodomhsan authn ewV thV hmeraV tauthV, dia na aporriyw authn ap' emprosqen mou,
JER 32:32 eneken pashV thV kakiaV twn uiwn Israhl kai twn uiwn Iouda, thn opoian ekamon dia na me parorgiswsin, autoi, oi basileiV autwn, oi arconteV autwn, oi iereiV autwn kai oi profhtai autwn kai oi andreV Iouda kai oi katoikoi thV Ierousalhm.
JER 32:33 Kai estreyan nwta proV eme kai ouci proswpon× kai edidaskon autouV egeiromenoV prwi kai didaskwn, plhn den hkousan, wste na labwsi paideian×
JER 32:34 all' eqesan ta bdelugmata autwn en tw oikw, ef' on eklhqh to onoma mou, dia na mianwsin auton.
JER 32:35 Kai wkodomhsan touV uyhlouV topouV tou Baal touV en th faraggi tou uiou Ennom, dia na diaperaswsi touV uiouV autwn kai taV qugateraV autwn dia tou puroV eiV ton Moloc× to opoion den prosetaxa eiV autouV oude anebh epi thn kardian mou, na praxwsi to bdelugma touto, wste na kamwsi ton Ioudan na amartanh.
JER 32:36 Kai twra dia tauta outw legei KurioV, o QeoV tou Israhl, peri thV polewV tauthV, peri hV umeiV legete, Qelei paradoqh eiV thn ceira tou basilewV thV BabulwnoV, dia macairaV kai dia peinhV kai dia loimou×
JER 32:37 idou, qelw sunaxei autouV ek pantwn twn topwn, opou ediwxa autouV en th orgh mou kai en tw qumw mou kai en th megalh aganakthsei mou× kai qelw epistreyei autouV eiV ton topon touton kai qelw katoikisei autouV en asfaleia×
JER 32:38 kai qelousin eisqai laoV mou kai egw qelw eisqai QeoV autwn×
JER 32:39 kai qelw dwsei eiV autouV kardian mian kai odon mian, dia na me fobwntai pasaV taV hmeraV, dia to kalon autwn kai twn teknwn autwn met' autouV×
JER 32:40 kai qelw kamei diaqhkhn aiwnion proV autouV, oti den qelw apostreyei ap' opisw autwn, dia na agaqopoiw autouV× kai qelw dwsei ton fobon mou eiV taV kardiaV autwn, dia na mh apostathswsin ap' emou×
JER 32:41 kai qelw eufrainesqai ep' autouV eiV to na agaqopoiw autouV, kai qelw futeusei autouV en th gh tauth kata alhqeian, ex olhV mou thV kardiaV kai ex olhV mou thV yuchV.
JER 32:42 Dioti outw legei KurioV× KaqwV epefera epi touton ton laon panta tauta ta megala kaka, outw qelw epiferei ep' autouV panta ta agaqa, ta opoia egw elalhsa peri autwn.
JER 32:43 Kai qelousin apokthqh agroi en th gh tauth, peri thV opoiaV seiV legete, Einai erhmoV cwriV anqrwpou h kthnouV× paredoqh eiV thn ceira twn Caldaiwn.
JER 32:44 Qelousin agorazei agrouV di' arguriou kai upografei sumfwnhtika kai sfragizei kai qelousi paristanei marturaV, en th gh Beniamin kai en toiV perix Ierousalhm kai en taiV polesi tou Iouda kai en taiV polesi thV oreinhV kai en taiV polesi thV pedinhV kai en taiV polesi tou notou× dioti qelw epistreyei thn aicmalwsian autwn, legei KurioV.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.